เกมส์ LT-fly
 เกมส์ LT-fly

Game Flash ทั้งหมด

ปุ่มใช้ในการเล่น เกมส์
เมทส์   สงครามระหว่างแมลงวัน กับ แมลงมุม   ตัวแสดงคุณคือแมลงวัน มีหน้าที่คอยหากระสุนไปยิงแมลงมุม     การใช้นิวเคียร์ก็ใช้เมทส์คลิกที่นิวเคียร์แล้วยิง

Game นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลด Games  30  นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.