รถรุ่นใหม่ผลาญน้ำมันน้อยลง
 


รถรุ่นใหม่ผลาญน้ำมันน้อยลง


รถรุ่นใหม่ผลาญน้ำมันน้อยลง

นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ. ได้ทำการศึกษาและสำรวจการใช้น้ำมันในภาคขนส่งทุกๆ 5 ปี เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อพยากรณ์การใช้น้ำมันในภาคขนส่งให้มีความทันสมัย สามารถนำไปใช้วางแผนและกำหนดนโยบายพลังงานในอนาคตได้อย่างเหมาะสม โดยปีที่ผ่านมาได้สำรวจการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงครั้งล่าสุดขึ้น ภายใต้โครงการ “ศึกษาจัดทำแบบจำลองการพยากรณ์และสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง” เพื่อนำมาใช้แทนฐานข้อมูลที่ทำไว้เมื่อปี 51 และเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลการใช้น้ำมันปี 57-61// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.