จี้พัฒนาบัณฑิตไทยแข่งเพื่อนบ้าน
 


จี้พัฒนาบัณฑิตไทยแข่งเพื่อนบ้าน


จี้พัฒนาบัณฑิตไทยแข่งเพื่อนบ้าน
วันนี้ (28 ส.ค.) ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยาพิเศษ เรื่อง "สร้างบัณฑิต เพื่ออนาคตประเทศไทย" ว่า ทุกวันนี้เราพบว่า มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แย่งกันผลิตบัณฑิต แต่ไม่เคยสร้างความร่วมมือว่าจะผลิตบัณฑิตไปในทิศทางใด ทั้งที่แต่ละแห่งก็เก่งและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาการผลิตบัณฑิต ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศ เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่บัณฑิต เพราะแม้จะเป็นบัณฑิตแล้วก็ยังต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สำคัญต้องสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย เพราะสังคมไม่อยากได้บัณฑิตที่ทุจริตคอรัปชั่น

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนานิสิตนักศึกษา เพราะเมื่อเขาจบการศึกษาออกไปแล้วเขาจะไม่ได้แข่งขันกับบัณฑิตไทยด้วยกันเองเท่านั้น แต่ยังต้องแข่งขันกับบัณฑิตในภูมิภาคอาเซียนด้วย และขณะนี้หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ได้ปรับปลี่ยนวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่มากขึ้น และบัณฑิตไทยเองอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศที่เคยเดินล้าหลังกว่าเรา ตอนนี้เดินแซงหน้าเราไปไกลแล้ว ดังนั้นนิสิตนักศึกษาไทยต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพได้แล้ว

ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มหนีจากโลกแห่งความจริงและไปพักพิงโลกออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษหน้าจึงไม่ใช่สอนเฉพาะวิชาความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเพิ่มทักษะชีวิต และนวัตกรรมอื่นๆเข้าไปด้วย โดยนิสิตนักศึกษาต้องคิดวิเคราะห์ และรู้จักสังเคราะห์ แก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.