ชูโรงพยาบาลคุณธรรมเดินหน้าคุณภาพบริการพนักงานมีสุข
 


ชูโรงพยาบาลคุณธรรมเดินหน้าคุณภาพบริการพนักงานมีสุข


ชูโรงพยาบาลคุณธรรมเดินหน้าคุณภาพบริการพนักงานมีสุข

สธ.หนุนพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดสู่โรงพยาบาลคุณธรรม เพิ่มคุณภาพบริการ ประชาชนเจ้าหน้าที่มีความสุข พร้อมจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรในสังกัดประมาณ 300,000 คน...

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 เรื่อง สาธารณสุขสามัคคี ทำคุณความดี เพื่อประเทศไทย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 จัดโดยแก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมนักบริหารสาธารณสุข และเครือข่ายชมรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขจากทั่วประเทศ โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ ผู้จัดงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จมีสมาชิกชมรมจริยธรรม บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ร่วมประชุม 1,500 คน

นายแพทย์ณรงค์ กราบทูลฯ รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประมาณ 300,000 คนมาอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายส่งเสริมโรงพยาบาลในสังกัดที่มีประมาณ 1,000 แห่งทั่วประเทศให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การมีจิตอาสาที่เป็นประโยชน์แก่สังคม มั่นใจจะเกิดผลอย่างน้อย 4 เรื่อง ได้แก่ ความรัก ความสามัคคี การลดการสูญเสียทรัพยากร และเพิ่มคุณภาพบริการรักษาพยาบาล ช่วยคลายทุกข์ สร้างความสุขใจแก่ผู้ป่วยผู้ใช้บริการทุกคน เจ้าหน้าที่มีความสุข เป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของการเป็นผู้ให้บริการด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2555-2559 เพื่อส่งเสริมองค์กรบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากรสาธารณสุขสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เป็นวิถีชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าการเป็นมนุษย์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำทางชีวิต 2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในสังคมสาธารณสุข และ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมของเครือข่ายสาธารณสุขและทุกภาคส่วนของสังคม โดยขณะนี้มีชมรมจริยธรรมในสถานบริการสาธารณสุขแล้ว 886 ชมรม// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.