วัดเทวราชกุญชรชวนชาวพุทธเจริญพระพุทธมนต์
 


วัดเทวราชกุญชรชวนชาวพุทธเจริญพระพุทธมนต์


วัดเทวราชกุญชรชวนชาวพุทธเจริญพระพุทธมนต์

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ถนนสามเสน เขตพระนคร เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางวัดเทวราชฯ ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ ทุกวันศุกร์ เนื่องจากการทำวัตรสวดมนต์เป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมสำคัญของชาวพุทธ ที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประกาศพระพุทธศาสนา คือการแสดงธรรมอันมีความงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด นำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกข์ ประสบสันติสุข หมู่อริยสาวก รวมถึงอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย มีความแจ่มแจ้งในพระสัทธรรม ตั้งมั่นด้วยศรัทธาอันยิ่งต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรัย

เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว หมู่สงฆ์ผู้ตั้งมั่นในพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ จึงนัดหมายสาธยายบทคำสอนที่มาในพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม ตามพุทธสังเวชนียสถานหรือพุทธมหาสถาน อันเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าได้เคยประทับ และแสดงธรรมในที่นั้นๆ จนเกิดปีติล้นพ้น เหมือนได้เข้าเฝ้า กราบเบื้องบาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ทุกเช้าค่ำ

เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ยังกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้การสวดพระพุทธมนต์ ยังเป็นการยึดพุทธานุสสติเป็นเครื่องนำทาง ตามแบบอย่างที่หมู่พระอรหันต์ได้ปฏิบัติไว้ชอบแล้ว การทำวัตรเช้า – เย็น และสาธยายบทสวดมนต์ คือการหมุนกงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนไป ประกาศพระนาม สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าให้หมู่มารครั่นคร้าม หนุนเสริมความมั่นใจในการทำกิจให้สำเร็จ สวดมนต์เช้า ยามแสงพระอาทิตย์ส่องสว่าง มีอานุภาพในทางป้องกันมิให้อกุศลเกิด กลางวัน เสริมกำลังบารมีในการทำงาน ทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และทำกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ ตั้งมั่นและพัฒนาให้เต็มบริบูรณ์ กลางคืน ยามสิ้นแสงพระอาทิตย์ ความมืดปกคลุมทั่งภาคพื้น การสาธยายมนต์ทำให้เกิดพลังแห่งการกำจัดปัดเป่าธุลี ฝุ่นสนิมใจจากออกจากเรือน โลกธรรม ความสมหวัง ผิดหวัง เป็นฝุ่นทางอารมณ์ บ่อเกิดลางร้าย โลกร้อน รุมใจ การทำวัตรสวดมนต์และนำหลักธรรมมาพิจารณา นิมิตร้ายก็หายไป ขจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หายสิ้นไป.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.