อภ.ผุด ยาขับเหล็ก สำหรับเด็กป่วยธาลัสซีเมีย
 


อภ.ผุด ยาขับเหล็ก สำหรับเด็กป่วยธาลัสซีเมีย


อภ.ผุด ยาขับเหล็ก สำหรับเด็กป่วยธาลัสซีเมีย

อภ.ผลิต ยาขับเหล็กชนิดน้ำ ช่วยเด็กป่วยธาลัสซีเมียเข้าถึงง่าย และได้รับยาที่เหมาะสม หลังทดสอบกับผู้ป่วยเด็กใน รพ.ศิริราชแล้ว เล็งออกจำหน่ายต้นปี 2558...

ภญ.นันทวรรณ ตั้งชัยสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า "โรคธาลัสซีเมีย" เป็นโรคโลหิตจางกรรมพันธุ์ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีผู้ป่วยและผู้ที่เป็นพาหะจำนวนมาก อีกทั้งเป็นโรคก่อให้เกิดอาการทางคลินิกอย่างเรื้อรัง ซึ่งทำให้เป็นปัญหาในการดูแลรักษาในระยะยาว และมีค่าใช้จ่ายที่สูงในการรักษาทำให้มีผู้ป่วยเข้าถึงยาได้เพียงจำนวนน้อย ดังนั้น องค์การฯ จึงได้พัฒนาและวิจัยยาขับเหล็กชนิดน้ำ Deferiprone 100 mg/ml เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กสามารถเข้าถึงยา และได้รับยาในขนาดที่เหมาะสม โดยบรรจุในขวดแก้วสีชาขนาด 100 ml/ขวด ซึ่งยาดังกล่าวมีความคงสภาพดีผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ภญ.นันทวรรณ กล่าวอีกว่า ได้ทำการทดสอบรสชาติในอาสาสมัครผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย ของโรงพยาบาลศิริราช พบว่า ยาน้ำขององค์การเภสัชกรรรมมีรสชาติดี และยาตำรับนี้ได้รับทะเบียนในชื่อการค้าว่า GPO-L-ONE ORAL SOLUTION) (ทะเบียนยาเลขที่1A 35/56 (NG) เมื่อวันที่ 1 พ.ย.56 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายในเดือนมกราคมปี 2558 สำหรับวิธีการรับประทานยาดังกล่าวนั้นขนาดการรับประทาน คือ 25 mg/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือครั้งละประมาณ 1 ช้อนชา สำหรับเด็กน้ำหนักตัว 20 กิโลกรัม โดยรับประทานวันละ 3 ครั้ง.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.