สกว.เปิดอบรมฟรี ′สวนครัวยุคใหม่ : ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา′
 


สกว.เปิดอบรมฟรี ′สวนครัวยุคใหม่ : ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา′


 สกว.เปิดอบรมฟรี ′สวนครัวยุคใหม่ : ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา′
รับชมข่าว VDO -->

รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร เปิดเผยว่า สกว. ได้ร่วมกับโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมและสาธิตนวัตกรรมใหม่เรื่อง ′สวนครัวยุคใหม่:ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา′ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  
ผู้ที่สนใจแจ้งลงทะเบียนได้ที่เบอร์ 0 2174 4111 (ในเวลาราชการ) ถึงวันที่ 30 เมษายน โดยวันแรกสำหรับหน่วยราชการ องค์กรพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชน วันที่สองสำหรับบริษัทเอกชน และประชาชนผู้สนใจ  // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.