ม.รามคำแหงจัดอบรมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์
 


ม.รามคำแหงจัดอบรมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์


 ม.รามคำแหงจัดอบรมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งว่า สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชนในระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6  ในโครงการอบรม′ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์′  

เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เยาวชน รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน โดยจัดอบรม 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ อบรมระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 และกลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ อบรมระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน และ 1-2 พฤษภาคม 2557 
 
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 ห้อง 405 อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8817-18 และ 0-2310-8800// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.