ดันไทยเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 


ดันไทยเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


ดันไทยเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

รายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำข้อเสนอเรื่องแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ที่ประชุมครม. พิจารณา โดยเสนอให้ผลักดันให้เรื่องดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการระดับชาติที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย และต้องจัดหางบประมาณที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะกรรมการแห่งชาติชุดดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบของผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการรวมทั้งองค์กรด้านสุขภาพ องคร์กรท่องเที่ยว และองค์กรสื่อและประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้รัฐบาลควรเพิ่มการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลในภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้สามารถพัฒนาความร่วมมือในอาเซียนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประเทศเป้าหมายที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเดินทางเข้าประเทศไทย และขยายระยะเวลาการพำนักสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุจากเดิมที่ให้สิทธิยกเว้นการตรวจลงตราไว้เพียง 6 ประเทศ โดยการพิจารณาประเทศที่ไทยจะให้สิทธิยกเว้นการลงตราในอนาคตควรพิจารณาสถิตินักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือประเทศที่มีผู้เดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยเป็ยจำนวนมากด้วย

ส่วนการปรับปรุงเรื่องข้อมูลการท่องเที่ยวรัฐบาลควรส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ คือ ด้านสปาและความสวยงาม ด้านอาหาร สมุนไพรไทย และน้ำแร่บำรุงร่างกายต่างๆ ด้านการปรนิบัติจิตใจให้มีความสุขสดชื่น และการฝึกสมาธิ ด้านการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา และศิลปวัฒนธรรมต่างๆ และด้านการรักษาพยาบาล

นอกจากนี้รัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดองค์กรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เป็นศูนย์กลางสนับสนุนแต่ละธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยรัฐสนับสนุนงบประมาณ ความรู้ เทคโนโลยี และโอกาสทางการตลาดในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหารไทย สมุนไพรไทย การเกษตรเชิงธรรมชาติ แหล่งปฏิบัติธรรมและการเจริญสมาธิ สปาและการดูแลความสวยงาม รวมทั้งกีฬาและการละเล่นของไทยที่ส่งเสริมสุขภาพได้ด้วย

สำหรับในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กลุ่มเป้าหมายหลัก ควรให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในประเทศไทยในระยะยาว โดยจัดตั้งเป็นศูนย์สุขภาพที่มีรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นแพทย์และเจ้าหน้าที่สำหรับแปลภาษาไว้ให้บริการข้อมูลต่างๆที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังควรขยายกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในประเทศไทยให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มดารา และซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกที่สนใจเรื่องการส่งเสริมความงามและการบริการสปาที่จะสามารถส่งเสริมธุรกิจนี้ได้มากขึ้นซึ่งสามารถขยายการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้ เช่น กลุ่มไมซ์ กลุ่มคู่แต่งงาน กลุ่มช็อปปิ้ง กลุ่มนักเล่นกอล์ฟ และกลุ่มถ่ายทำภาพยนต์ เป็นต้น ซึ่งการส่งเสรอมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายรายย่อยจะช่วยให้การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ของประเทศไทยมีชื่อเสียงมากขึ้นระดับโลก// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.