อธิบดีกรมควบคุมโรคชี้ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษพุ่ง ภาคอีสาน6จังหวัดติดอันดับ
 


อธิบดีกรมควบคุมโรคชี้ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษพุ่ง ภาคอีสาน6จังหวัดติดอันดับ


 อธิบดีกรมควบคุมโรคชี้ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษพุ่ง ภาคอีสาน6จังหวัดติดอันดับ

 

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 - 9 มีนาคม  2557 พบผู้ป่วย 24,599 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 38.72 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด คือ คือ 45-54 ปี  ร้อยละ 10.44 รองลงมา 15-24 ปีร้อยละ 10.32 และ อายุมากกว่า 65 ปี ร้อยละ 9.64 จังหวัดที่มีอัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อุดรธานี  รองลงมา คือ อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ และขอนแก่น


โรคอาหารเป็นพิษเป็นคำกว้างๆ ที่ใช้อธิบายถึงอาการป่วยที่เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีการปนเปื้อน ได้แก่ ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือ พยาธิ ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี หรือโลหะหนัก  เป็นต้น ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การเก็บรักษา การประกอบอาหาร และการบริการอาหาร บางครั้งอาการอาหารเป็นพิษ อาจเกิดจากการบริโภคสิ่งที่เป็นพิษโดยตรง เช่น เมล็ดสบู่ดำ ลูกโพธิ์ ปลาปักเป้า คางคก เป็นต้นการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ พบได้จากการที่คนจำนวนมากรับประทานอาหารปนเปื้อนร่วมกัน และมีอาการอย่างรวดเร็วหลังจากรับประทานอาหารแล้ว


อาการของโรคอาหารเป็นพิษ ส่วนใหญ่ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำและปวดมวนท้องรุนแรงเฉียบพลัน บางครั้งมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นไข้และปวดศีรษะ บางครั้งมีอาการคล้ายเป็นบิด ถ่ายอุจจาระปนเลือด หรือเป็นมูก ไข้สูง และมีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูง เป็นโรคที่ไม่ค่อยรุนแรง มีระยะเวลาดำเนินโรค 1-7 วัน การติดเชื้อในระบบอื่นของร่างกายและการตายพบได้ แต่พบน้อยมาก ระยะฟักตัว ปกติ 6-25 ชั่วโมง หรืออยู่ในช่วง 4-30 ชั่วโมง การติดต่อของโรค โดยการกินอาหารทะเลที่ดิบหรือที่ปรุงไม่สุกพอ หรือกินอาหารอื่นที่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลดิบๆ ดิบๆ สุกๆ หรือ ล้างด้วยน้ำทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อนี้ โรคนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คน// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.