สธ.สร้างเครือข่ายสุขภาพช่วยผู้ป่วยหัวใจ-หลอดเลือด
 


สธ.สร้างเครือข่ายสุขภาพช่วยผู้ป่วยหัวใจ-หลอดเลือด


 สธ.สร้างเครือข่ายสุขภาพช่วยผู้ป่วยหัวใจ-หลอดเลือด

วันที่  6 มีนาคม  ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น  นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช  รองอธิบดีกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวในงานประชุมวิชาการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” ว่า  การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ ในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากปัจจุบัน ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและของโลก จากข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี 2553 พบว่า มีคนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นจำนวนถึง 7.2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.2  ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด      

สำหรับอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ในประเทศไทยประมาณปีละ 37,000 ราย ในระหว่างปี 2548-2552 คนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจ ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 1,185 ราย โดยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดประมาณ 450 รายต่อวัน เสียชีวิตชั่วโมงละ 2 คน ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในประเทศไทยจะมีอัตราตายสูงกว่าที่อื่นประมาณ 4-6 เท่า  

กรมการแพทย์  จึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆให้เป็นเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามรูปแบบเครือข่ายการบริการ (Service Plan) ซึ่งจะมีการกำหนดพื้นที่บริการและระบบส่งต่อที่ชัดเจน สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว มีมาตรฐาน ประกอบด้วย ทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ (heart team) ช่องทางด่วน (Fast track) เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการรักษาผู้ป่วยให้รวดเร็ว ทันเวลา 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ คู่มือรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ตำราการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แนะนำการป้องกันและรักษาโรคหรือภาวะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การสูบบุหรี่ ความเครียด ไม่ออกกำลังกาย ไม่กินผักผลไม้ โรคอ้วนลงพุง  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีห่างไกลจากโรค// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.