กรมศิลป์นำทีมนักโบราณคดีศึกษาชุมชนไทยในเมียนมาร์
 


กรมศิลป์นำทีมนักโบราณคดีศึกษาชุมชนไทยในเมียนมาร์


 กรมศิลป์นำทีมนักโบราณคดีศึกษาชุมชนไทยในเมียนมาร์

นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์ และเมืองสะกาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตามโครงการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้แจ้งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ปี 2555 ว่า คณะกรรมการพัฒนาเมืองมัณฑะเลย์มีแผนปรับสภาพพื้นที่สุสานลินซินกง เชื่อว่ามีสถูปบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 หรือสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพร กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

 

ดังนั้น กต.จึงขอความร่วมมือ วธ. โดยกรมศิลปากรมาศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี เรื่องราวของชาวอยุธยาในเมียนมาร์ เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ ชุมชนของคนไทยในมิติทางวัฒนธรรม ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ด้วย

 

โดยการศึกษาดังกล่าวกรมศิลปากรได้ศึกษาเอกสารและข้อมูล ทั้งเอกสารทางประวัติศาสตร์ ภาพถ่าย แผนผัง แผนที่ ภาพลายเส้น สถานที่จริง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาประมวลผลทางวิชาการ ที่เกี่ยวเนื่อง กับเรื่องราวของชาวอยุธยาในเมียนมาร์ เนื่องจากการดำเนินงานทางโบราณคดี โดยเฉพาะการพิสูจน์ที่มาของการตั้งชุมชนคนไทย และตัวบุคคลต่างๆ ค่อนข้างยาก และถือเป็นกรณีพิเศษ จึงต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนหลายด้านประกอบ หากเป็นเรื่องของอดีตที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลสำคัญของชาติด้วยแล้ว จะต้องพิสูจน์ทราบอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่ให้มีข้อโต้แย้งได้// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.