เรียนปริญญาโทที่ อเมริกา-ญี่ปุ่น ฟรี
 


เรียนปริญญาโทที่ อเมริกา-ญี่ปุ่น ฟรี


เรียนปริญญาโทที่ อเมริกา-ญี่ปุ่น ฟรี

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้นักศึกษาประเทศไทยได้ศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือประเทศที่กำหนดจำนวน 3 ทุน พร้อมค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน...

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้นักศึกษาประเทศไทยได้ศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น หรือประเทศที่กำหนดจำนวน 3 ทุน ซึ่งทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ระหว่างที่เรียน โดยผู้ที่จบมาจะต้องทำงานใช้ทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  2 เท่าของที่ได้รับทุน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -  31 มีนาคม 2014

โดยทุนมีทั้งสิ้น 3 ประเภท

- ทุนการศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ Mechatronic (เน้นด้าน Automation and Maintenance) ต้องจบสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเมคาโทรนิก
- ทุนการศึกษาวิศวกรรมเคมี หรือ Nano -Technology ต้องจบวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์เคมี
- ทุนการศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องจบวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครรับทุนการศึกษา จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะจบในปีนี้
- มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00
- ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ภายในไม่เกิน 1 ปีหลังจากได้รับทุน
- คุณสมบัติอื่นๆ เช่น มีศีลธรรมดี ไม่เคยต้องโทษจำคุก ไม่ได้เป็นโรคต้องห้าม ตามที่โครงการพิจารณา

อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจสามารถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/d1rool .// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.