มทร.ธัญบุรี จัดโครงการส่งความรู้ ชีวเคมี จากพี่สู่น้อง
 


มทร.ธัญบุรี จัดโครงการส่งความรู้ ชีวเคมี จากพี่สู่น้อง


มทร.ธัญบุรี จัดโครงการส่งความรู้ ชีวเคมี จากพี่สู่น้อง

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี รวมตัวจัดโครงการ ชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู้น้อง 3 โรงเรียน หวังนำความรู้จากการบูรณาการเรียนสอนมาเผยแพร่...

ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ทางคณะได้จัดโครงการ “ชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง” เพื่อนำความรู้ที่ได้ค้นคว้าจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้นำไปเผยแพร่ และเสริมความรู้ด้านชีวเคมีเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนธัญรัตน์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ และโรงเรียนวัดเขียนเขต โดยแต่ละโรงเรียนแบ่งเนื้อหา ออกเป็น 7 เรื่อง กับนักศึกษา 7 กลุ่ม

นายสกลศักดิ์ มหาพรหม ครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์ เล่าว่า วิชาเคมีพื้นฐานเป็นวิชาเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย โดยห้องเรียนในวันนี้ นักเรียนจะได้เรียนในกระบวนการทดลองที่หลากหลาย การทดสอบบางเรื่องไม่มีในบทเรียน ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างในการตรวจสอบสารอาหาร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าประโยชน์ ซึ่งในวิชาสารและสมบัติของสาร ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 สายศิลป์-คำนวณ ต้องเรียน นักเรียนจะได้เกิดความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีในวิชาต่อวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแต่ฟังการบรรยายหน้าชั้นเรียน ได้ลงมือปฏิบัติ กับรุ่นพี่ที่มาสอน

“ปลา” นางสาวภัทรีชา คล้ายนาค นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า เนื้อหาที่นำมาบูรณาการความรู้ในวิชาเคมีทั่วไปแก่นักเรียน แบ่งออกเป็น 7 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 การศึกษาพอลิฟินอลออกซิเดสในผลไม้ เรื่องที่ 2 การหาโปรตีนและแป้งในถุงมือแพทย์และถุงยางอนามัย เรื่องที่ 3 การวัด pH จากกะหล่ำปลีม่วง เรื่องที่ 4 การแยกและวิเคราะห์กรดนิวคลีอิก เรื่องที่ 5 การทดสอบสมบัติของลิปิด (การทดสอบความไม่อิ่มตัวทดสอบการเหม็นหืน) เรื่องที่ 6 การทดสอบคอเลสเตอรอลในอาหารสัตว์ เรื่องที่ 7 การหาปริมาณโปรตีนในน้ำนม น้ำเต้าหู้ น้องๆ ทุกคนให้ความสนใจมาก ถามข้อสงสัยทุกกลุ่ม

ด้าน “กิต” นายกิตติภาพ ศรยิงไกล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า รับผิดชอบในเรื่องที่ 5 การทดสอบสมบัติของลิปิด (การทดสอบความไม่อิ่มตัวทดสอบการเหม็นหืน) ก่อนที่จะไปสอนน้องๆ ได้มีการเสนอข้อมูลอาจารย์ ค้นคว้าหาข้อมูล โดยเมื่อไปที่โรงเรียนตอนแรกรู้สึกตื่นเต้น แต่น้องๆ น่ารัก มีข้อสงสัยมาถาม รู้สึกว่าได้เรียนการสอนแบบบูรณาการ มีประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและต่อน้องๆ นอกจากตนเองจะได้รู้เรื่องที่ได้ไปนำเสนอแล้ว น้อง ๆ ยังสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนได้

ขณะที่ “นัท” นางสาวณัฐชยา คำยอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนธัญรัตน์ กล่าวว่า ในห้องเรียนอาจารย์จะสอนเนื้อหาเยอะมา วันนี้รุ่นพี่มาสอนทดสอบ ทำให้รู้จักชื่อสารเคมี ซึ่งไม่รู้จักสารนี้มาก่อน พี่ๆ ทั้ง 7 กลุ่ม เตรียมตัวมาดี ทำให้การทดสอบไม่ติดขัด ความรู้ที่ได้ของแต่ละกลุ่ม สามารถนำไปปรับใช้ในวิชาเรียนได้ รุ่นพี่สอนสนุก อยากให้รุ่นพี่มาสอนอีก

ส่วน “ไทเกอร์” นายไชยวัฒน์ จานสาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนธัญรัตน์ เล่าว่า ชอบเรียนเคมีมาก สนุกมากที่มาสอน ชอบกลุ่ม การหาปริมาณโปรตีนในอาหาร ทำให้รู้ว่า นมชนิดไหนมีโปรตีน สามารถเลือกดื่มได้ ซึ่งทำให้ตนเองรู้ว่า นมยี่ห้อที่ตนเองดื่มทุกวัน เขียนปริมาณไว้ข้างกล้องแท้ที่จริง มีปริมาณของโปรตีนไม่ถึง ทำให้ได้เห็นสีและรู้จักสารเคมีที่ไม่เคยได้เห็น ขอบคุณพี่ที่มาทดสอบและสอนวิชานี้

นอกจากโครงการบริการวิชาบูรณาการเรียนการสอน ชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง จะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ยังมีคณาจารย์มีอาจารย์ร่วมสังเกตการสอนและคอยให้คำปรึกษานักศึกษาและ นักเรียน ประกอบด้วย ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ และ อาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.