เรียนฟรี ป.โท 20 ทุน ที่เกาหลีใต้
 


เรียนฟรี ป.โท 20 ทุน ที่เกาหลีใต้


เรียนฟรี ป.โท 20 ทุน ที่เกาหลีใต้

Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 20 ทุน เข้าศึกษาในเดือนกันยายนนี้ โดยมีการกำหนดรายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครรับทุนได้เพียง 10 แห่งทั่วประเทศไทย...

มหาวิทยาลัยโซล เนชั่นแนล (Seoul National University) มอบทุนการศึกษา Graduate Scholarship for Excellent Foreign Students (GSFS) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนในระดับปริญญาโทกับทางมหาวิทยาลัยในเทอมเดือนกันยายนนี้ โดยทุนการศึกษาจะมีจำนวนทั้งหมด 20 ทุนด้วยกัน ซึ่งจะเปิดให้เข้ารับในทุกๆ สาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ซึ่งผู้สมัครต้องทำการสมัครเข้าเรียนก่อนรับทุน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่เปิดให้เข้าสมัครรับทุน มีรายชื่อ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สำหรับเอกสารที่จำเป็นในการสมัคร (อยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ หรือ เกาหลี เท่านั้น)
-
ใบสมัคร
-
เรียงความแสดงเจตจำนงและแผนการศึกษาของผู้สมัคร
-
จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (Letter of Recommendation)
-
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
-
สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
-
เอกสารแสดงความเป็นบิดามารดา เช่น สูติบัตร
-
จดหมายแสดงสถานะทางการเงิน (Statement)
-
พอร์ตฟอลิโอ (สำหรับสาขาวิชาเช่น ศิลปะ ดนตรี พละ)
-
เอกสารแสดงความสามารถทางภาษา เช่น TOEFL iBt 80 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ ผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี(TOPIK) ระดับ 3 ขึ้นไป
-
ใบยืนยันผลการศึกษา

โดยสามารถส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นได้ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557 นี้ ได้ทาง Office of Admissions Seoul National University,1, Gwanak-ro,Gwanak-gu Seoul, Korea, 151-742

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://en.snu.ac.kr/notice?bm=v&bbsidx=119676

ซึ่งเอกสารการขอสมัครรับทุนจะเป็นอีกชุด โดยจะมี
-
ใบสมัครขอรับทุน http://en.snu.ac.kr/notice?bm=v&bbsidx=119936
-
เอกสารทางการเงินของครอบครัว (Statement)

โดยเอกสารขอสมัครรับทุนจะต้องส่งไปตามที่อยู่นี้ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 เท่านั้น ที่อยู่ Ms. GSFS Coordinator Office of International Affairs, Seoul National University, Bldg.152, 1 Gwanak-ro, Gwanak-guSeoul 151-742,Republic of Korea.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.