กรมพลศึกษา จับมือ มก. สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 


กรมพลศึกษา จับมือ มก. สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา


 กรมพลศึกษา จับมือ  มก. สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษา ร่วมกับ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นายธวัช ถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา และ ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังจัดโครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการกีฬาและการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ เพื่อสุขภาพ และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในชุมชน

โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษาจัดอบรมวันที่ 13 -15 มีนาคม 2557  ปิดรับสมัครวันที่ 5 มีนาคม 2557 และโครงการอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อบรมวันที่ 2-4 เมษายน 2557 ปิดรับสมัครวันที่ 25 มีนาคม 2557 สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร 0-3435-5258 ต่อ 107 และ 112// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.