สนพ.ให้ทุนการศึกษาใน-นอกประเทศ-ทุนวิจัย เพื่อพัฒนาพลังงาน
 


สนพ.ให้ทุนการศึกษาใน-นอกประเทศ-ทุนวิจัย เพื่อพัฒนาพลังงาน


 สนพ.ให้ทุนการศึกษาใน-นอกประเทศ-ทุนวิจัย เพื่อพัฒนาพลังงาน

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ-ต่างประเทศและทุนวิจัย ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาในประเทศในวงเงิน   4.6 ล้านบาท ทุนการศึกษาต่างประเทศในวงเงิน 12 ล้านบาท และทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในสถาบันของรัฐและเอกชนในวงเงิน  12 ล้านบาท โดยทุนดังกล่าวเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยด้านพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างแรงผลักดันให้เกิดผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยพลังงานรุ่นใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ


ทั้งนี้ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยทุนการศึกษาภายในประเทศยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ทุนการศึกษาต่างประเทศยื่นได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 และทุนวิจัยยื่นได้จนถึงวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eppo.go.th  หรือ โทรศัพท์  0-2612-1555 ต่อ 372-380// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.