KBank มอบ 6 ทุน เรียน ป.โท ต่างแดน
 


KBank มอบ 6 ทุน เรียน ป.โท ต่างแดน


KBank มอบ 6 ทุน เรียน ป.โท ต่างแดน

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 6 ทุน ให้คนไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยทุนมอบให้ทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย พร้อมค่าดูแลสุขภาพ...

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 6 ทุน ให้คนไทยไปเรียนต่างประเทศ ให้ทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาโท ในสถาบันดังต่างประเทศ โครงการทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าดูแลสุขภาพ แต่มีข้อแม้ว่าผู้ที่จบมาแล้วจะต้องทำงานใช้ทุนกับทางธนาคารกสิกรไทยเป็นระยะเวลา 2 เท่าของเวลาที่ได้รับทุนด้วย

ทั้งนี้ ประเภทของทุนการศึกษาที่มอบให้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
-
ทุนเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 ทุน (ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บริหารความเสี่ยง ตลาดทุน หรือ IT)
-
ทุนเรียนต่อสหราชอาณาจักร จำนวน 1 ทุน (ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บริหารความเสี่ยง ตลาดทุน)
-
ทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ทุน (ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด)
-
ทุนเรียนต่อประเทศจีน จำนวน 1 ทุน (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการ การตลาด)

ด้านคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรับทุน ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นเกณฑ์ทหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป มีผลคะแนนสอบTOEFL อย่างน้อย 80 IBt หรือผลสอบ IELTS 6.0 ในส่วนทุนญี่ปุ่น ใช้ผลการทดสอบระดับ N2 ขึ้นไป ในส่วนของทุนจีน ใช้ผลการทดสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป ส่งผลคะแนน GMAT 550 ขึ้นไป

เนื่องจากทุนนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมากพอสมควร ดังนั้นผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ทั้งการประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยที่ให้ไปเรียนต่อ และขั้นตอนการสมัคร โดยเข้าไปได้ที่www.kasikornbank.com

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครทุนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2557 ผู้ที่สนใจก็สามารถเริ่มทำการสมัครและเตรียมตัวสำหรับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์.

 

 

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.