ยูนิเซฟ ดึงภาครัฐ-เอกชน หนุนการศึกษาลูกหลานแรงงานต่างด้าว
 


ยูนิเซฟ ดึงภาครัฐ-เอกชน หนุนการศึกษาลูกหลานแรงงานต่างด้าว


ยูนิเซฟ ดึงภาครัฐ-เอกชน หนุนการศึกษาลูกหลานแรงงานต่างด้าว

"ยูนิเซฟ" ดึงภาครัฐและเอกชนร่วมมือหาแนวทางการจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กลูกหลานแรงงานต่างด้าว โดยได้จัดประชุมหุ้นส่วนการจัดการศึกษาสำหรับบุตรหลานผู้ใช้แรงงาน เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

ปัจจุบันยังมีเด็ก ลูกหลานแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจำนวนมากที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งๆ ที่กฎหมายไทยระบุว่า เด็กทุกคนในประเทศไทย รวมถึงบุตรหลานของแรงงานต่างด้าว ที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาและมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของเด็กๆ กลุ่มนี้ในการเข้าเรียน คือ การขาดทุนทรัพย์ อุปสรรคในการเดินทาง ทัศนคติของพ่อแม่ ที่ไม่เห็นความจำเป็นของการศึกษา และความไม่พร้อมของโรงเรียนในการรับเด็กๆ เข้าเรียน

นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า ภาคธุรกิจต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพราะภาคธุรกิจจำเป็นจะต้องพึ่งพาแรงงานอพยพ ซึ่งอาจรวมถึงบุตรหลานของพวกเขา ที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เราถือว่าแรงงานอพยพและบุตรหลานเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เราต้องหาแนวทางที่จะทำให้พวกเขาอยู่ร่วมกับเราในสังคมเดียวกันได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandunicef.blogspot.com/2014/02/blog-post.html#mor ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยูนิเซฟ ประเทศไทย  www.unicef.or.th// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.