สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมวิชาการประจำปี ชูประเด็นธรรมราชา
 


สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมวิชาการประจำปี ชูประเด็นธรรมราชา


 สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมวิชาการประจำปี ชูประเด็นธรรมราชา


เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จฯแทนพระองค์ทรงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556 โดยมี นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เฝ้ารับเสด็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานได้มีการปาฐกถา ในหัวข้อ "ธรรมราชา" โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลับ อีกทั้งมีการอภิปรายในหัวข้อ ธรรมราชากับคุณธรรมของผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี รศ.ดร.พระมหาหรรษษ ธมมหาโส ศ.ปรีชา ช้างขวัญยิน รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล ดำเนินรายการโดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ศ.ดร.บวรศักดิ์ เปิดเผยว่า ทุกปีสถาบันพระปกเกล้าจะจัดการประชุมวิชาการขึ้น เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการในประเด็นต่างๆ โดยในปีนี้เป็นครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าวันที่ 8 พ.ย. และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นธรรมราชาที่เปลี่ยนผ่านจากธรรมราชาสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบพระมหากษัตริ์ยตามรัฐธรรมนูญ โดยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้าจึงได้จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อ "ธรรมราชา" เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอ แสดงความเห็น จนนำไปสู่บทสรุปของหลักของธรรมราชา คุณธรรมสำหรับผู้นำและผู้ปกครอง ขณะเดียวกันร่วมกันกำหนดคุณธรรมที่ผู้นำและผู้ปกครองที่ควรพึงมีเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวอีกว่า โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก อาทิ 1.การแสดงปาฐกถา โดยผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นธรรมราชา 2. การเปิดเวทีสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นธรรมราชา คุณธรรมสำหรับผู้นำ และ3.การจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมราชา รวมทั้งการแสดงความเห็นของนักเรียน ในห้อข้อ "ผู้นำ ที่ฉันอยากเห็น อยากเป็น และอยากมี" ตลอดจนกิจกรรมวาดภาพประชาธิปไตยในมือเรา นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า ให้กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นอีกด้วย// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.