คณะศึกษา มก. จัดสัมนา ′เหลียวหลัง แลหน้า...ทิศทางการผลิตครูวิทยาศาสตร์′
 


คณะศึกษา มก. จัดสัมนา ′เหลียวหลัง แลหน้า...ทิศทางการผลิตครูวิทยาศาสตร์′


 คณะศึกษา มก. จัดสัมนา ′เหลียวหลัง แลหน้า...ทิศทางการผลิตครูวิทยาศาสตร์′

คณะศึกษาศาสตร์ ม. เกษตร จัดสัมมนาระดับชาติ “เหลียวหลัง แลหน้า...ทิศทางการผลิตครูวิทยาศาสตร์”


คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า...ทิศทางการผลิตครูวิทยาศาสตร์” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายในประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา เกี่ยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์จากอดีต    สู่ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ให้ได้ข้อสรุปที่นำไปสู่แนวทางในการผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่ตรงตามความต้องการของสังคมไทย และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมในรูปแบบ ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ในการสัมมนาประกอบด้วยการปาฐกาฐาพิเศษ เรื่อง คือ “การปฏิรูประบบการผลิตครูของประเทศไทย โดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และเรื่อง “มาตรฐานการผลิตครูวิทยาศาสตร์ โดย ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา  นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาในหัวข้อ “สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการผลิตครูวิทยาศาสตร์” โดย อ. ดวงสมร คล่องสารา 

รองผู้อำนวยการ สสวท.  อ.พูลศักดิ์ เทศนิยม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม และ ผศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์  เป็นผู้ดำเนินรายการ  นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับ “ทิศทางและแนวโน้มการวิจัยด้านการผลิตครูวิทยาศาสตร์ โดย รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จึงขอเชิญอาจารย์ในสถาบันผลิตครูวิทยาศาสตร์  ครูวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง นิสิต นักศึกษาและครูวิทยาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการจาก สพฐ. และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา โดยสอบถามรายละเอียด ได้ที่โทรศัพท์ 0-2942-8200 ต่อ 1822 ต่อ 124// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.