นิวซีแลนด์ดึงไทยนำร่อง สคูล ลิงค์ พัฒนาครู-นร.
 


นิวซีแลนด์ดึงไทยนำร่อง สคูล ลิงค์ พัฒนาครู-นร.


นิวซีแลนด์ดึงไทยนำร่อง สคูล ลิงค์ พัฒนาครู-นร.

สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับประเทศนิวซีแลนด์ จัดทำโครงการสคูล ลิงค์ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรทางการศึกษา หวังกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมในภูมิภาคอาเซียน...

น.ส.เกวลิน เลิศรัศมีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยร่วมกับประเทศนิวซีแลนด์จัดทำโครงการสคูลลิงค์ (School Link) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยเป็นประเทศนำร่องที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2555 มีกว่า 60 โรงเรียนที่ร่วมลงนามในโครงการสคูลลิงค์ โดยส่งนักเรียน อาจารย์ไทยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นิวซีแลนด์กว่า 150 คน โดยเฉพาะการจับคู่โรงเรียนในกลุ่มเมืองไครสต์เชิร์ช กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 18 ชลบุรี-ระยอง มีโรงเรียนเข้าร่วม 13 แห่ง แบ่งแผนความร่วมมือเป็น 3 ระดับคือ ระดับที่ 1 เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยไปเรียนภาคเรียนปกติที่นิวซีแลนด์ แล้วโอนหน่วยกิตและสำเร็จการศึกษาในระบบไทย ระดับที่ 2 ส่งครูอาจารย์ไทยไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรียนรู้แนวการเรียนการสอน และระดับที่ 3 การส่งนักศึกษาสาขาการสอนมาแลกเปลี่ยนฝึกสอนในชั้นเรียนปกติให้แก่โรงเรียนไทยที่ร่วมโครงการ ทั้งนี้ในปี 2557 วางแผนขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนต่างๆ อีกกว่า 80 แห่ง และส่งนักเรียนไทยกว่า 800 คนไปเรียนร่วมกับนักเรียนชั้นเรียนปกติในนิวซีแลนด์อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

นายบำรุง ชูประเสริฐ ผอ.โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จ.ระยอง กล่าวว่า โรงเรียนได้รับโอกาสคัดเลือกนักเรียนและครูเข้าร่วมโครงการที่เมืองไครสต์เชิร์ช ซึ่งในส่วนของนักเรียนได้เห็นพัฒนาการด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น และกล้าคิดกล้าแสดงออก ส่วนครูก็ได้เรียนรู้กระบวนการเรียน การสอนซึ่งนำมาปรับใช้ที่โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.