กทปส.อนุมัติทุน 80 ล้าน หนุนวิจัยด้านสื่อและโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ
 


กทปส.อนุมัติทุน 80 ล้าน หนุนวิจัยด้านสื่อและโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ


กทปส.อนุมัติทุน 80 ล้าน หนุนวิจัยด้านสื่อและโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ

กทปส.ลงนามอนุมัติวงเงิน 80 ล้านบาท สนับสนุน 10 โครงการวิจัย แบ่งเป็นกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ออกเป็น 6 โครงการ และกิจการโทรคมนาคม 4 โครงการ...

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 57 ที่ห้องวิภาวดี บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ได้ดำเนินการลงนามการรับทุนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ (ประเภทที่ 1) ประจำปี 2556 โดยผ่านความเห็นชอบและการตัดสินจากคณะกรรมการของ กทปส. ทั้งสิ้น 10 โครงการ พร้อมอนุมัติวงเงินทั้งสิ้น 80 ล้านบาท

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กล่าวว่า กทปส.ได้ดำเนินการผลักดันผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และมาตรา 52 (2) จากผลงานวิจัยจากโครงการทั้งหมดกว่า 200 โครงการ กทปส.ได้คัดเลือกมาแล้วเหลือเพียง 10 โครงการ จาก 8 หน่วยงาน พร้อมกรอบวงเงิน 80 ล้านบาท ในระยะเวลา 6-24 เดือน


ทั้งนี้ ทาง กทปส.ได้แบ่งกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ออกเป็น 6 โครงการ ได้แก่

1. โครงการสายอากาศแถบความถี่กว้างที่มีอัตราการขยายสูง สำหรับการรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ที่ห่างไกลจากสถานีส่งสัญญาณ วงเงินงบประมาณ 760,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชศรีมา

2. โครงการแนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) ผลิตภัณฑ์เครื่องรับและแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set-Top Box) ของประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล กสทช. มส. 4002-2555 พร้อมจัดทำแม่แบบที่ได้รับการทดสอบจากห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์แล้ว (Certified Proto Type) งบประมาณ 7,468,600 บาท ระยะเวลา 10 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการคือ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

3. โครงการการจัดทำจดหมายเหตุ 60 ปี โทรทัศน์ไทย งบประมาณ 4,815,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. โครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ งบประมาณ 2,044,600 บาท ระยะเวลา 12 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

5. โครงการพัฒนาผู้ผลิตและผลิตรายการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค งบประมาณ 5,400,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการคือ มูลนิธิสำรวจโลก

6. โครงการงานสัมมนาปลายปี เรื่อง "วาระดิจิทัลแห่งอาเซียนและการเตรียมพร้อมของภาควิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย" งบประมาณ 963,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการคือ ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


และด้านโทรคมนาคมอีก 4 โครงการ ได้แก่

1. โครงการสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ต : พัฒนาการของตลาดสื่อลามก และความถดถอยของสังคมไทยงบประมาณ 1,866,829 บาท ระยะเวลา 14 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการคือ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบความถี่วิทยุย่านความถี่ VHF โดยการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต งบประมาณ 1,508,700 บาท ระยะเวลา 18 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี งบประมาณ 5,371,400 บาท ระยะเวลา 18 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการคือ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,333,700 บาท ระยะเวลา 12 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.