สทศ.จัดสอบไอ-เน็ตหลักสูตรอิสลามศึกษา 25 ม.ค.
 


สทศ.จัดสอบไอ-เน็ตหลักสูตรอิสลามศึกษา 25 ม.ค.


 สทศ.จัดสอบไอ-เน็ตหลักสูตรอิสลามศึกษา 25 ม.ค.

สทศ.จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา หรือ I-NET ในวันเสาร์นี้ (25 ม.ค.) ณ สนามสอบทั่วประเทศ


รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2556 สทศ.จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา หรือ I-NET (Islamic National Educational Test) ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษา ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดสอบในวันเสาร์นี้ (25 ม.ค.) ณ สนามสอบทั่วประเทศ ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ I-NET มีทั้งหมด 30 ศูนย์

ทั้งนี้ สทศ.ได้สรุปข้อมูลการจัดสอบ  I-NET ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวนผู้มีสิทธิสอบ I-NET ปีการศึกษา 2556 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. I-NET ระดับตอนต้น มีจำนวนผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด 34,822 คน 2.I-NET ระดับตอนกลาง มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 19,661 คน 3. I-NET ระดับตอนปลาย มีจำนวนผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด 8,909 คน
 
ผู้อำนวยการ สทศ.กล่าวด้วยว่า วัตถุประสงค์ของการสอบ  I-NET เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งนำการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.