ไทยรัฐวิทยา จัดแสดงหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาแห่งแรกของไทย (ชมคลิป)
 


ไทยรัฐวิทยา จัดแสดงหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาแห่งแรกของไทย (ชมคลิป)


ไทยรัฐวิทยา จัดแสดงหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาแห่งแรกของไทย (ชมคลิป)

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จัดแสดงหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา ในงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เท่าทันสื่อ และนำหลักสูตรไปใช้วิเคราะห์ข่าวอย่างสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอดก้าวเข้าสู่งานในสาขาอาชีพสื่อสารมวลชน

งานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก จัดขึ้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดแสดงผลงานที่สร้างสรรค์โดยชูหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ที่ย่อการเรียนรู้ของนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มาให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลได้เรียนรู้จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สามารถผลิตสื่อได้อย่างมืออาชีพ หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษานี้ได้วางรากฐานมากกว่า 6 ปี ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยากว่า 101 โรงเรียนทั่วประเทศ คอยบ่มเพาะให้นักเรียนมีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์

นักเรียนต้องผลิตหนังสือพิมพ์ขาว-เขียว อย่างน้อย 2 ฉบับ ใน 1 ปีการศึกษา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ สามารถแบ่งหน้าที่แบบกองบรรณาธิการ เข้าใจ และผลิตหนังสือพิมพ์โรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว โดยมีคุณครูวราศิณี โพธิ์เจริญ ครูผู้สอนสื่อมวลชนศึกษา ให้คำปรึกษา และในปี 2558 โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคาดว่า จะสามารถผลิตหนังสือพิมพ์ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียน

เป้าหมายหลักของหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษานี้ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาฯ มูลนิธิไทยรัฐ คาดว่านักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 เปอร์เซ็นต์ ต้องรู้เท่าทันสื่อมวลชน ติดตามข่าวสาร และสามารถนำความรู้ไปคิด วิเคราะห์ แยกแยะในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ เตรียมพร้อมการก้าวเข้าสู่สายงานสื่อสารมวลชน.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.