เรียนปริญญาโทฟรี 100% ที่กรุงอาบูดาบี
 


เรียนปริญญาโทฟรี 100% ที่กรุงอาบูดาบี


เรียนปริญญาโทฟรี 100% ที่กรุงอาบูดาบี

สถาบัน Masdar Institute กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แก่นักศึกษาไทยเพื่อไปเรียนต่อที่สถาบัน ในปีการศึกษา 2014-2015...

สถาบัน Masdar Institute กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มอบโอกาสให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่นักศึกษาไทย เพื่อไปเรียนต่อที่สถาบันในปีการศึกษา 2014-2015 โดยมอบทุนให้จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน ทั้งนี้ ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายเดือน ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวมถึงค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับอีกด้วย

โดยจะเปิดสอนใน 8 สาขาวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่

- MSc in Chemical Engineering
- MSc in Computing and Information Science
- MSc in Electrical Power Engineering
- MSc in Engineering Systems and Management
- MSc in Materials Science and Engineering
- MSc in Mechanical Engineering
- MSc in Microsystems Engineering
- MSc in Water and Environmental Engineering

ผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
-
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
-
ผลการเรียนดี โดยเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
-
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEFL ที่เทียบเท่า
-
มีผลคะแนนสอบ GRE Quantitiative 155 คะแนนขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครจะต้องส่งรายละเอียดทั้งหมด และเอกสารตามที่ต้องใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนไปที่ [email protected] ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยทางสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกในช่วงเดือนกรกฎาคม เพื่อแจ้งให้ผู้สมัครทราบ

ทั้งนี้ สำหรับคนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อสอบถามสถานเอกอัครราชทูตฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ที่ [email protected] หรือเว็บไซต์สถาบัน http://masdar.ac.ae/// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.