สวทช.เฟ้นเยาวชนทูตวิทย์ ตัวแทนไทยแลกความรู้-วัฒนธรรมอาเซียน
 


สวทช.เฟ้นเยาวชนทูตวิทย์ ตัวแทนไทยแลกความรู้-วัฒนธรรมอาเซียน


สวทช.เฟ้นเยาวชนทูตวิทย์ ตัวแทนไทยแลกความรู้-วัฒนธรรมอาเซียน

ผุดกลุ่มตัวแทนเยาวชนไทย 47 คน เข้าร่วมโครงการ "JENESYS" เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ประเทศญี่ปุ่น...

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แต่งตั้งทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ จำนวน 47 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths  (JENESYS 2.0) 1st Batch ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. - 4 ก.พ. 57 เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น

โดย นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นถือว่ามีวัฒนธรรมที่น่ายกย่อง ทั้งด้านวินัยและความมุ่งมั่น ทั้งยังมีนโยบายสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ที่นักศึกษาทุน สวทช. ซึ่งมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้เรียนรู้ และนำประสบการณ์กลับมาพัฒนางานวิจัย ขณะเดียวกันยังสร้างเครือข่ายกลุ่มนักศึกษาไทยกับนักศึกษาอาเซียนชาติอื่นๆ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรม และแนวคิด ทำให้นักศึกษาไทยพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

ทั้งนี้ ตัวแทนเยาวชนไทยจำนวน 47 คน ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการดังกล่าวนั้น เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยแบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 14 คน ปริญญาโท จำนวน 29 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน โดยโครงการ JENESYS 2.0 ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งสนับสนุนให้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้โครงการ JENESYS 2.0 โดยมีเยาวชนกว่า 30,000 คน จากกลุ่มประเทศอาเซียนได้เข้าร่วมโครงการ.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.