ศธ.ผ่อนเกณฑ์ตั๋วครูต่างชาติ ไม่ต้องรู้′ภาษาไทย-อังกฤษ′
 


ศธ.ผ่อนเกณฑ์ตั๋วครูต่างชาติ ไม่ต้องรู้′ภาษาไทย-อังกฤษ′


 ศธ.ผ่อนเกณฑ์ตั๋วครูต่างชาติ ไม่ต้องรู้′ภาษาไทย-อังกฤษ′


น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ เสนอให้แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 เพื่อให้หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศมีความรัดกุม และได้มาตรฐานสามารถคัดเลือกชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นครูได้จริงๆ โดยที่ประชุมเห็นควรให้ตัดหลักเกณฑ์ ที่เดิมกำหนดให้ชาวต่างชาติที่จะขอรับใบอนุญาตฯ จะต้องมีความรู้ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามที่คุรุสภากำหนด คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจากปัจจุบัน มีชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาต่างประเทศหลายภาษา ทั้งจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งบางคนอาจสื่อสารภาษาอื่นๆ ที่หลากหลาย โดยไม่จำเป็นที่ต้องใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น นอกจากนั้นที่ประชุมยังขอให้คุรุสภาไปจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินการสอนของชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตฯ ด้วย เพื่อให้ได้คนที่อยากเป็นครูจริงๆ มาสอนในประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะนำเสนอร่างข้อบังคับฯให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาก่อนประกาศใช้ต่อไป

"สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม อาทิ มีวุฒิทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ หรือมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีวุฒิปริญญาอื่น และสอบผ่านรายวิชาชีพครู จากสถาบันการศึกษาที่คุรุสภารับรอง หรือจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากภาครัฐ พิจารณาแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ขณะเดียวกัน ยังต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด อาทิ ภาษาไทยและวัฒนธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ปรัชญาการศึกษาไทย เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของสังคมไทย" น.ส.จุไรรัตน์กล่าว

(ที่มา:มติชนรายวัน 15 มกราคม 2557)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กกับมติชนออนไลน์
www.facebook.com/MatichonOnline

// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.