องค์การเภสัช
 


องค์การเภสัช


องค์การเภสัช

องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรของรัฐ มีภารกิจหลักในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยาในประเทศ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.gpo.or.th

รู้จัก อภ. บอกประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการยาไทย ภารกิจ บทบาทภาระและหน้าที่ รวมถึงโครงสร้างการบริหาร วิจัยและพัฒนา งานวิจัยที่กำลังดำเนินงาน สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน บทคัดย่อผลการศึกษาชีวสมมูล นอกจากนั้นยังมี รู้เรื่องยา บอกความรู้เรื่องรู้จักยา รู้รักษาสุขภาพ นอกกะลาโอสถ-ความรู้ด้านยา รายการสุขภาพดี 4 มิติ ฯลฯ...// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.