รับรองผลประมูลทีวิดิจิตอล 6 ม.ค.57
 


รับรองผลประมูลทีวิดิจิตอล 6 ม.ค.57


รับรองผลประมูลทีวิดิจิตอล 6 ม.ค.57

ชง กสท. รับรองผลประมูลทีวีดิจิตอลพรุ่งนี้ พร้อมส่งเงินจากการประมูลกว่า 5 หมื่นล้าน เข้ากองทุนฯ ...

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จะสรุปผลการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ในวันพรุ่งนี้ (6 ม.ค. 57) พร้อมทั้งยก (ร่าง) รายงานผลการประมูลต่อที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้เห็นชอบ 3 ประเด็น คือ ผู้เข้าร่วมการประมูลปฏิบัติตามหลักการทุกขั้นตอน 2. สรุปรายชื่อผู้ชนะการประมูล และการประมูลครั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้แทนจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือไอทียู ร่วมสังเกตการณ์ และไม่ปรากฏว่ามีผู้ขัดข้อง สงสัย ร้องเรียนการประมูล และไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลมาแสดงตัวเพื่อขอดูข้อมูลประวัติการเสนอราคา

การประมูล ทั้ง 4 ประเภท ประกอบด้วย หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดสูง (HD) 7 ใบ ราคาประมูลรวม 23,700 ล้านบาท หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดปกติ (SD)7 ใบ ราคาประมูลรวม 15,950 ล้านบาท หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 7 ใบ ราคาประมูลรวม 9,238 ล้านบาท และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ใบ ราคาประมูลรวม 1,974 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมทั้ง 4 หมวด 50,862 ล้านบาท

สำหรับรายได้จากการประมูลต้องนำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมาย เพราะไม่ใช่เงินรายได้ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อกระจายเสียง 1 คน  สื่อโทรทัศน์ 1 คน  และด้านการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงหรือในพื้นที่ห่างไกลและผู้ด้อยโอกาสอีก 1 คน โดยมีประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานและเลขานุการ เป็นผู้บริหารและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.