กสทช. เผยการนำเข้ามือถือตั้งแต่ปี 52 – ปัจจุบันมากกว่า 93 ล้านเครื่อง
 


กสทช. เผยการนำเข้ามือถือตั้งแต่ปี 52 – ปัจจุบันมากกว่า 93 ล้านเครื่อง


 กสทช. เผยการนำเข้ามือถือตั้งแต่ปี 52 – ปัจจุบันมากกว่า 93 ล้านเครื่อง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า จากสถิติของสำนักงาน กสทช. พบว่า ตั้งแต่ปี 2552 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน (วันที่ 19 ธันวาคม 2556) ประเทศไทยมีการนำเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตรวม 3,880 รุ่น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 92,729,417 เครื่อง คิดเป็นมูลค่ากว่า 6.5 แสนล้านบาท โดยในปี 2555 มีการนำเข้ามากที่สุด จำนวน 660 รุ่น 23,053,090 เครื่อง รองลงมาคือปี 2554 นำเข้า 666 รุ่น เป็นจำนวน 22,786,286 เครื่อง ตามด้วยปี 2553 นำเข้า 965 รุ่น เป็นจำนวน 19,991,952 เครื่อง ปี 2552 นำเข้า 1,476 รุ่น เป็นจำนวน 16,230,612 เครื่อง และปี 2556 (ข้อมูลจนถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2556) นำเข้า 113 รุ่น เป็นจำนวน 10,667,477 เครื่อง


ทั้งนี้ สถิติดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทยที่พบว่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นบริการโทรคมนาคมที่คนไทยในทุกพื้นที่นิยมใช้สูงสุด มากกว่าบริการโทรศัพท์ประจำที่ หรือ โทรศัพท์พื้นฐาน และบริการโทรศัพท์สาธารณะ โดยขณะนี้มียอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งประเทศประมาณ 90 ล้านเลขหมายแล้ว


นายฐากร กล่าวว่า สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีสถิติการใช้โทรศัพท์กันมาก ประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารและส่งข้อความอวยพรกันผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในการติดต่อสื่อสารผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพื่อป้องกัน  มิให้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง สำนักงาน กสทช. จึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้พิจารณาเพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวัง ในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 นี้// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.