สสวท.เผยผลประเมิน "PISA" ยังน่าห่วง
 


สสวท.เผยผลประเมิน "PISA" ยังน่าห่วง


สสวท.เผยผลประเมิน

นร.มีคะแนนทุกวิชาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD “จาตุรนต์” จี้ถกยกระดับด่วน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่โรงแรมเอส 31 กรุงเทพฯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีการจัดแถลงผลโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA ประจำปี 2012 มีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน โดย ดร.สุนีย์ คล้ายนิล ผู้จัดการโครงการประเมินผล  PISA ระดับชาติปี 2012 เปิดเผยว่า การประเมิน  PISA  เป็นการประเมินด้านคณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ โดยมีประเทศเข้ารับการประเมิน 65 ประเทศ สำหรับประเทศไทยมีผู้เข้ารับการประเมิน 6,606 คนจาก 239 โรงเรียนทุกสังกัด ผลการประเมินพบว่าด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย 427 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2009 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 419 คะแนน แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ที่มี 494 คะแนน ซึ่งจากการวิเคราะห์คะแนนพบว่านักเรียนไทย 50% รู้คณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับพื้นฐานในสัดส่วนที่สูงมาก โดยเฉพาะนักเรียนสายอาชีวศึกษาเอกชนที่มีสัดส่วน 82% อาชีวศึกษารัฐ 70%

ดร.สุนีย์กล่าวอีกว่า ด้านวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 444 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2009 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 425 คะแนน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD ที่มี 501 คะแนน ซึ่งจากการวิเคราะห์คะแนนมีนักเรียนที่รู้วิทยาศาสตร์ต่ำกว่าระดับพื้นฐานอยู่ 34% แต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะนักเรียนกลุ่มนี้มีสัดส่วนลดลงจากครั้งที่ผ่านมาถึง 9% ส่วนด้านการอ่านคะแนนเฉลี่ย 441 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2009 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 420 คะแนน แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD 496 คะแนน ซึ่งนักเรียนไทยกลุ่มที่มีการอ่านต่ำกว่าระดับพื้นฐานมีมากถึง 33% แต่ถือเป็นสัญญาณที่ดีเพราะมีแนวโน้มสัดส่วนลดลง 6% จากการประเมินครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้แม้ผลการประเมิน PISA ในครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นจากปี 2009 แต่ก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD ทุกวิชา ซึ่งชี้ให้เห็นนัยสำคัญว่าคุณภาพการศึกษาไทยยังห่างไกลจากความเป็นเลิศ จึงต้องเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา

ด้านนายจาตุรนต์กล่าวว่า ผลการประเมิน PISA ที่ออกมานั้นไม่ใช่จุดด้อยหรือจุดอ่อน แต่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับผลคะแนนของประเทศไทยในการประเมินครั้งต่อไปในปี 2558 ให้สูงขึ้น ซึ่ง ศธ.จะนำมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาทางยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควรจะยกระดับผลคะแนน PISA ไปถึงระดับใด พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนเพื่อรองรับการประเมินในปี 2558 ด้วย.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.