จ้างศึกษาท่าเรือปากบารา
 


จ้างศึกษาท่าเรือปากบารา


จ้างศึกษาท่าเรือปากบารา

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าเตรียมจ้างที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินงานศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(อีเอชไอเอ) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล เพิ่มเติม จากเดิมที่โครงการได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)ไปแล้ว โดยจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ปี จากนั้นจึงจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 59 และแล้วเสร็จในปี 63

ทั้งนี้ยืนยันว่าการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ล่าช้า ยังเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ไปพบผู้นำชุมชนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเรือปากบาราอย่างต่อเนื่อง หาก พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ... (พ.ร.บ.กู้เงิน 2ล้านล้านบาท) ผ่านการพิจารณา จะสามารถเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นทางการได้ทันที

“จาการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาก็พบปะพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนไปบ้างแล้ว ก็มีบางกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจและต่อต้านการดำเนินโครงการ แต่เราก็ต้องพยายามชี้แจงต่อ แต่ตอนนี้การดำเนินโครงการยังไม่ชัดเจน ต้องรอเงินที่จะนำมาดำเนินโครงการก่อน จึงจะเริ่มกระบวนการต่างๆได้เพิ่มขึ้น”

นายศรศักดิ์ กล่าวว่า ในกรณีที่ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ไม่ผ่าน กรมเจ้าท่าจะตั้งของบประมาณประจำปี 2558 เข้ามาเดินหน้าโครงการแทน และบางส่วนก็ต้องใช้วิธีการกู้เงินเข้ามาดำเนินโครงการด้วย โดยจะต้องเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อนำมาใช้ในโครงการ ส่วนจะเป็นจากแหล่งใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานจะเป็นผู้กำหนด ต้องให้กระทรวงการคลังพิจารณาเท่านั้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประตูการค้าฝั่งอันดามันเชื่อมโยงศูนย์กลางการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าทางทะเลไปยังเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และทวีปยุโรป รวมทั้งเชื่อมชายฝั่งทะเลอันดามัน อ่าวไทย และชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก โดยท่าเรือปากบาราถือว่ามีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่มีระดับน้ำลึกสำหรับเรือสินค้า และอยู่ใกล้เส้นทางเดินเรือ ที่ผ่านมาจากช่องแคบมะละกา เรือสามารถแวะเข้ามารับสินค้าได้โดยใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมง ขณะที่ท่าเรือหน้าท่ามีความยาว 750 เมตร พร้อมเครนยาวตลอดหน้าท่า และท่าเทียบเรือบริการ 220 เมตร สามารถรองรับสินค้าได้ 825,000 ทีอียู// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.