มธบ.รับสมัครปริญญาโท-เอก นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาการสื่อสาร
 


มธบ.รับสมัครปริญญาโท-เอก นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาการสื่อสาร


มธบ.รับสมัครปริญญาโท-เอก นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดหลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาการสื่อสาร พร้อมเปิดรับสมัครรอบใหม่ เรียนมกราคม 2557...

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดโอกาสทางการศึกษา จัดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นการศึกษาแนวทางประยุกต์และบูรณาการศาสตร์นิเทศศาสตร์ สำหรับผู้สนใจศึกษาที่มีพื้นฐานการศึกษา และวิชาชีพจากทุกสาขาเข้ามาเรียน เพื่อพัฒนาการสื่อสารทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษารอบใหม่เป็นรอบที่ 3 เพื่อเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม 2557 นี้

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตนี้ นอกจากศึกษารายวิชาแล้วยังเน้น การทำโครงการพิเศษหรือการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อศึกษาปัญหาการสื่อสารในบริบทต่างๆ ไม่ว่าในหน่วยงานรัฐ เอกชนหรือธุรกิจ โดยบูรณาการองค์ความรู้นิเทศศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สังคม และประเทศชาติ

ขณะนี้หลักสูตรกำลังรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในรอบที่ 3 (วันนี้ – ธันวาคม 2556) ผู้สนใจติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ โทร. 02-9547300 ต่อ 578 (ปริญญาโท) e-mail : [email protected] และ โทร. 02-9547300 ต่อ 292 (ปริญญาเอก) e-mail : [email protected]// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.