สถิติฯ เผยยอดเตะฝุ่น ส.ค.เพิ่มขึ้น 9.3 หมื่นคน
 


สถิติฯ เผยยอดเตะฝุ่น ส.ค.เพิ่มขึ้น 9.3 หมื่นคน


สถิติฯ เผยยอดเตะฝุ่น ส.ค.เพิ่มขึ้น 9.3 หมื่นคน

กระทรวง ICT สรุปภาวะ การทำงานของประชากรข้อมูลของ สนง.สถิติฯ ชี้ ยอดคนตกงาน เดือน ส.ค.เพิ่มขึ้น 9.3 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555...

วันที่ 31 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครม.อย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ จ.ลพบุรี วันที่ 1 พ.ย. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานสรุปผล การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เป็นประจำทุกเดือน โดยสอบถามประชากร ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีครัวเรือน ตกเป็นตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือน ต่อเดือน

สำหรับในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงาน มีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 9.3 หมื่นคน (จาก 2.24 แสนคน เป็น 3.17 แสนคน) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 หากเปรียบเทียบกับช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 3.8 หมื่นคน (จาก 3.55 แสนคน เป็น 3.17 แสนคน)

สำหรับสาระสำคัญการสำรวจสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน มีจำนวนทั้งสิ้น 39.31 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.95 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.32 ล้านคน และผู้ที่รอฤดูกาล 0.04 ล้านคน ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน มีจำนวนลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จำนวน 4.9 แสนคน (จาก 39.80 ล้านคน เป็น 39.31 ล้านคน) 2. ผู้มีงานทำ 38.95 ล้านคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จำนวน 5.9 แสนคน (จาก 39.54 ล้านคน เป็น 38.95 ล้านคน) หรือ ลดลงร้อยละ 1.5

ซึ่งมีผู้ทำงานเพิ่มขึ้นและลดลงในสาขาต่างๆ ได้ดังนี้ 2.1 ผู้ทำงานลดลง ได้แก่ ผู้ทำงานภาคเกษตรกรรม 2.4 แสนคน (จาก 16.46 ล้านคน) เป็น 16.22 ล้านคน) สาขาการก่อสร้าง 2.2 แสนคน (จาก 2.30 ล้านคน เป็น 2.08 ล้านคน) สาขาการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 1.7 แสนคน (จาก 5.76 ล้านคน เป็น 5.59 ล้านคน) สาขาการผลิต 1.3 แสนคน (จาก 5.68 ล้านคน เป็น 5.55 ล้านคน) สาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 1.1 แสนคน (จาก 1.07 ล้านคน เป็น 0.96 ล้านคน) สาขาการศึกษา 9.0 หมื่นคน (จาก 1.20 ล้านคน เป็น 1.11 ล้านคน) 2.2 ผู้ทำงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 1.4 แสนคน (จาก 0.61 ล้านคน เป็น 0.75 ล้านคน) สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย 4.0 หมื่นคน (จาก 0.37 ล้านคน เป็น 0.41 ล้านคน) เป็นต้น

3. ผู้ว่างงาน 3.1 ผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจำนวน 3.17 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.8 ของกำลังแรงงาน (เพิ่มขึ้น 9.3 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555) ประกอบด้วย ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 1.44 แสนคน อีกส่วนหนึ่ง เป็นผู้ว่างงาน ที่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 1.73 แสนคน โดยเป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคบริการและการค้า 1.04 แสนคน ภาคการผลิต 5.3 หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม 1.6 หมื่นคน

3.2 ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษา อยู่ในระดับอุดมศึกษา 1.44 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.3 หมื่นคน มัธยมศึกษาตอนปลาย 4.9 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 3.9 หมื่นคน และไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 1.2 หมื่นคน 3.3 ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 8.5 หมื่นคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.9 หมื่นคน ภาคใต้และภาคเหนือ มีผู้ว่างงานเท่ากันคือ 6.3 หมื่นคน และกรุงเทพมหานคร 2.7 หมื่นคน หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน ภาคใต้มีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 1.2 ภาคกลางและภาคเหนือมีอัตราการว่างงานเท่ากันคือ ร้อยละ 0.9 กรุงเทพมหานครร้อยละ 0.7 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.6// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.