กรมศิลป์ จัดทำจดหมายเหตุ สมเด็จพระสังฆราช
 


กรมศิลป์ จัดทำจดหมายเหตุ สมเด็จพระสังฆราช


กรมศิลป์ จัดทำจดหมายเหตุ สมเด็จพระสังฆราช

กรมศิลป์ เริ่มเก็บข้อมูลจดหมายเหตุสมเด็จพระสังฆราชแล้ว รวบรวมพระประวัติ ภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ทรงประชวรถึงสิ้นพระชนม์ รวมทั้งงานพระราชทานเพลิงพระศพ การบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันฉลองพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคาร...

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้มอบหมายให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ดำเนินการบันทึกจดหมายเหตุงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานสมเด็จพระ สังฆราช เพื่อจัดทำจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยการจัดทำจดหมายเหตุนั้น จะประกอบไปด้วยพระประวัติและภาพเหตุการณ์ตั้งแต่พระองค์ทรงประชวรและ สิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ การบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ และการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ การถวายน้ำสรงพระศพ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)

รวมถึงการจัดเตรียมและ หมายกำหนดงานพระราชทานเพลิงพระศพ งานพระราชทานเพลิงพระศพ การพระราชกุศลออกพระเมรุ ประกอบไปด้วย การแห่พระศพโดยกระบวนพระอิสริยยศ งานเก็บพระอัฐิ และการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันฉลองพระอัฐิ และบรรจุพระสรีรางคาร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำจดหมายเหตุของสมเด็จพระสังฆราชนั้น ขณะนี้กรมศิลปากรได้ยึดรูปแบบการดำเนินงานลักษณะเดียวกับจดหมายเหตุของ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 18 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งในเบื้องต้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวไปก่อน หลังจากนี้อาจจะมีการดำเนินการส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยรอการมอบหมายจากรัฐบาล.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.