รับสมัครสอบโอเน็ต
 


รับสมัครสอบโอเน็ต


รับสมัครสอบโอเน็ต

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.จะดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสอบในวันที่ 1 ก.พ. 57 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 ก.พ.57 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 15-16 ก.พ.57 นั้น สทศ.จะเปิดให้นักเรียนที่กําลังศึกษาระดับชั้นเทียบเท่า ม.6 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ นักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นักเรียนนาฏศิลป์ นักเรียนอาชีวศึกษา หรือนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่ต้องการใช้ผลสอบ O-NET สามารถสมัครสอบ O-NET ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ย.นี้ ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.