ผุดแผนชาติพัฒนาคนตั้งแต่เด็กยันแก่
 


ผุดแผนชาติพัฒนาคนตั้งแต่เด็กยันแก่


ผุดแผนชาติพัฒนาคนตั้งแต่เด็กยันแก่

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษา เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำร่างแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตตามนโยบายนายกรัฐมนตรี จากนั้นจะรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าภายในเดือน ธ.ค.นี้ จะนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการ และนายกรัฐมนตรี พิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในอนาคต โดยในช่วงอายุ 0-5 ปี เน้นให้ความรู้แก่ผู้อยู่ในวัยเจริญพันธุ์การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ และระดับปฐมวัยไม่ควรยัดเยียดความรู้แต่ควรเน้นจินตนาการ ช่วงอายุ 5-14 ปี ควรส่งเสริมทักษะสมรรถนะที่จำเป็นและเป็นฐานต่อยอดของช่วงอายุ และสร้างนิสัยซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการคอร์รัปชัน ช่วงอายุ 15-21 ปี และ 15-59 ปี มีข้อเสนอว่าภาคเอกชนอยากให้ทำสมุดพกความดี เสริมสร้างทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป รัฐต้องวางแผนเพื่อรองรับการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลังด้วย.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.