สืบสานสร้างสรรค์งานศิลป์ไทย ชื่นชมนานาศิลปาชีพไทย ครั้งที่ 5 ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
 


สืบสานสร้างสรรค์งานศิลป์ไทย ชื่นชมนานาศิลปาชีพไทย ครั้งที่ 5 ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ


สืบสานสร้างสรรค์งานศิลป์ไทย ชื่นชมนานาศิลปาชีพไทย ครั้งที่ 5 ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและศูนย์การค้าสยามพารากอนร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 81 พรรษา พร้อมสืบสานศิลปะไทย จัดงาน “ชื่นชมนานาศิลปาชีพไทย ครั้งที่ 5 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ” เชิดชูเกียรติงาน หัตถศิลป์เอกของไทยที่รวบรวมผลงานศิลปะและหัตถกรรมจากการรังสรรค์ จากฝีมือเหล่าคณาจารย์และนักเรียนศิลปาชีพฯ รวมกว่า 500 ชิ้น จาก 20 แผนก นำมาจัดนิทรรศการเพื่อแสดงและจัดจำหน่าย โดยรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบำรุงโครงการศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ทั้งนี้งานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคมนี้


ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน ชื่นชมนานาศิลปาชีพไทย ครั้งที่ 5 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ นี้ว่า เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญ และริเริ่มดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรมงานศิลปาชีพขึ้น งานครั้งนี้นับว่าเป็นงานแสดงและจัดจำหน่ายผลงานศิลปะและหัตถกรรมจากศูนย์ฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 7 ปี นอกเหนือจากการอนุรักษ์ และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของศิลปกรรมไทยอันทรงคุณค่าแล้ว ในขณะเดียวกัน ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมและสนับสนุนผลงาน ก่อให้เกิดรายได้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมของผู้ประดิษฐ์ สัมฤทธิ์ผลตามแนววัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ ที่มุ่งการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อที่จะได้ไปพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปาชีพให้มีเอกลักษณ์เด่นที่ไม่เหมือนใครต่อๆ ไปในอนาคต


ทั้งนี้ งานนิทรรศการครั้งนี้ ได้รวบรวมผลงานชิ้นเอกจากโครงการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2556 ซึ่งได้แนวคิดจากการนำวัสดุเหลือใช้ในแผนกต่างๆ ภายในศูนย์ศิลปาชีพมาสร้างสรรค์ ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับการใช้สอยในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทราบถึงแนวทางการลดปริมาณของเหลือใช้ ผนวกกับเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.