น้ำพระทัยเหลือล้น ทรงใส่ใจการศึกษา ร่วมพัฒนาเด็กไทย
 


น้ำพระทัยเหลือล้น ทรงใส่ใจการศึกษา ร่วมพัฒนาเด็กไทย


น้ำพระทัยเหลือล้น ทรงใส่ใจการศึกษา ร่วมพัฒนาเด็กไทย
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้มีคุณภาพด้วยการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีฐานะยากจน ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ทรงมอบทุนการศึกษาภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) ให้แก่เยาวชนที่เรียนดี ตั้งใจ มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจังหวัดละ 2 ทุน ใน 77 จังหวัด ตั้งแต่พ.ศ.2552 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีเด็กนัเรียนทุนพระราชทานฯ จำนวน 766 คน และในแต่ละปีใช้งบประมาณปีละ 60 ล้านบาท

จากพระราชปณิธานดังกล่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงนำแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมาสานต่อ ทรงมีพระวินิจฉัยว่าควรส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ของเด็กให้เป็นผู้มีคุณภาพ ทรงมอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ภายใต้ “ค่ายเสริมพลังสร้างฝันเยาวชนคนเก่ง” จัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ซึ่งดำเนินการมาทั้งหมด 4 ครั้ง ในปีที่ 5 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงมีพระดำริให้จัดค่ายนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 1-5 มารวมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และสร้างจิตสำนึกให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงได้จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ “ค่ายสานสัมพันธ์เครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-18 ต.ค.2556 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดค่าย เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ทรงพระปฏิสันถารกับนักเรียนทุนพระราชทานฯ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการความเป็นมาของโครงการในแต่ละปี "ย้อนวันวาน สานสัมพันธ์พี่กับน้อง ม.ท.ศ." ด้วยความสนพระทัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงมีพระดำรัสแก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ว่า ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นน่าพอใจมาก เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนพระราชทานฯ ทุกรุ่นที่เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต กิจกรรมเสริมสร้างพลังกลุ่มเครือข่ายพี่-น้อง กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงกิจกรรมสร้างความกตัญญู กตเวทีต่อบุพการีด้วยการกราบพ่อแม่ 3 ครั้ง เพราะพ่อแม่คือพระในบ้าน ซึ่งนักเรียนทุนพระราชทานฯ ทุกคนคงจะทราบและตระหนักกันเป็นอย่างดีแล้วว่าการกิจกรรมเหล่านี้นั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกคนและเป็นการเสริมพลังเชิงบวกก่อให้เกิดความความภาคภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น ขอให้นักเรียนทุนพระราชทานฯ ทุกคน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาตัวเอง ตระหนักในคุณค่าของตัวเอง มุ่งสร้างอัตลักษณ์ความเป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ตลอดจนนำความรู้แนวคิดและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปเป็นฐานพลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว สังคม ชุมชนและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งฝากให้นักเรียนทั้ง 5 รุ่น ตระหนักว่าพวกเราเป็นสมาชิกในบ้านหลังใหญ่ เป็นพี่เป็นน้องและเป็นลูก ม.ท.ศ. ที่ต้องมีความรัก ความผูกพันช่วยเหลือดูแลกันในทุกด้าน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน สำหรับผู้ที่ก้าวพลาดหรือประสบปัญหาระหว่างทาง ขอให้พวกเราสานกำลังใจเพื่อช่วยให้พี่น้องของเราก้าวผ่านอุปสรรคและไปสู่จุดสำเร็จในชีวิตด้วยกัน

นักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 1 น.ส.อารียา ประเสริฐสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล นักเรียนทุนพระราชทานฯ จาก จ.หนองบัวลำภู เผยว่า ได้รับทุนมาตั้งแต่ม.4 และจะได้ไปตลอดจนจบชั้นอุดมศึกษาโดยไม่ต้องใช้ทุนคืน จากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านการได้รับทุนนี้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นทุกอย่าง ได้มีโอกาสเรียนต่อ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว รวมทั้งการได้มาเข้าค่ายซึ่งเป็นการสร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ และให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้แก่รุ่นน้อง หรือนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์ที่ดี ทั้งการฝึกทักษะการคิดและการใช้ชีวิตในสังคมขณะที่ นายสันติภาพ พึ่งอ่ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะกายภาพบำบัด ม.บูรพา จาก จ.มหาสารคาม เผยว่า มีโอกาสร่วมเข้าค่ายทุกครั้ง นับเป็นการเปิดรับความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกที่ไม่มีอยู่ในห้องเรียน ได้รู้จักการใช้ชีวิตโลกภายนอก การอยู่ร่วมกันและการแก้ปัญหา อีกทั้งยังเป็นโอกาสได้มาพบเจอเพื่อนเก่าและรุ่นน้องใหม่ๆ พร้อมสานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งด้วยการติดต่อหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางเฟสบุ๊ค และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานทุน เพราะได้ช่วยต่อชีวิตทางด้านการศึกษา รวมถึงยังช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านได้ ในแต่ละปีทุนที่ได้รับหากจัดสรรปันส่วนดีพอมีเงินเก็บบ้าง ส่วนอนาคตหากเรียนจบก็อยากทำอะไรก็ได้ที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้

ในแต่ละปีมูลนิธิทุนพระราชทานฯ ใช้งบประมาณปีละ 60 ล้านบาท และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากเด็กทุนพระราชทานฯ ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ที่มีควารมประสงค์สนับสนุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจน สามารถร่วมได้โดยผ่านบัญชี มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เลขที่บัญชี 132-4-674090 บัญชีสะสมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาบางซื่อ// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.