คัดเด็กใต้เข้า ร.ร.ดัง
 


คัดเด็กใต้เข้า ร.ร.ดัง


คัดเด็กใต้เข้า ร.ร.ดัง

ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัด “โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2556” โดยคัดเลือกนักเรียนระดับ ม.ปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลการเรียนระดับดี มีความประพฤติเรียบร้อย เข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ และโรงเรียนดังประจำจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมและศักยภาพทางวิชาการ ก่อนเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษานั้น ในปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน แยกจัดให้เข้าเรียน 45 โรงเรียน ซึ่งหลังจากได้ส่งเด็กเข้าสู่โรงเรียนอุปถัมภ์แล้ว สพฐ.จะจัดโครงการนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาเยี่ยมเป็นเวลา 3 วัน.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.