บัณฑิตแพทย์-ทันตแพทย์ดีเด่น 2556 มุ่งช่วยเหลือสังคมทุกรูปแบบ
 


บัณฑิตแพทย์-ทันตแพทย์ดีเด่น 2556 มุ่งช่วยเหลือสังคมทุกรูปแบบ


บัณฑิตแพทย์-ทันตแพทย์ดีเด่น 2556 มุ่งช่วยเหลือสังคมทุกรูปแบบ
สำนึกพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงบุกเบิกและวางรากฐานงานด้านการแพทย์ปัจจุบันและการสาธารณสุข มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล, ม.ศรีนครินทร วิโรฒ, ม.สงขลานครินทร์ และ ม.นเรศวร จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบสื่อผสมมัลติมีเดีย “พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย” รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างนี้ถึงวันที่ 4 ก.ย.2556 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมพระราชทานรางวัลแก่บัณฑิตแพทย์และทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2556 ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ 2 ราย ได้แก่ นพ.เกษม เสรีศิริขจร และ ทพ.ธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา พระราชทานเกียรติบัตรบัณฑิตแพทย์และทันตแพทย์ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมของแต่ละสถาบันแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4 ราย โดยมี ศ.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการจัดหาทุนฯ และ ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ประธานการจัดนิทรรศการฯ และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในโอกาสนี้ทรงพระดำเนินทอดพระ เนตรนิทรรศการที่จัดแสดง 3 ส่วน ส่วนแรกแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะการสาธารณสุขของสมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรูปแบบหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเลือกอ่านเนื้อหาได้ ส่วนที่ 2 นิทรรศการให้ความรู้ถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนใน 4 ช่วงอายุ ได้แก่ แรกเกิด วัยทำงาน สูงอายุ และ ท้ายของชีวิต ส่วนที่ 3 เป็นการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจสุขภาพช่องปาก, ตรวจน้ำตาลในเลือด, ตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก, ตรวจสายตาและให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

บัณฑิตแพทย์ที่ได้รับรางวัล นพ.เกษม เสรีศิริขจร บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เผยว่า การได้รับรางวัลเป็นเกียรติประวัติของครอบครัว ต้องรักษาความดีนี้ไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้อง และให้ความช่วยเหลือสังคมในทุกรูปแบบ พร้อมเรียนเพิ่มเติมให้เชี่ยวชาญแล้วนำกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนทางการแพทย์ ในการทำงานยึดหลักคำสอนของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่เคยตรัสว่าแพทย์ไม่ได้มีหน้าที่ดูแลเฉพาะร่างกายของผู้ป่วย แต่ต้องให้ความใกล้ชิด ดูแลถึงจิตใจและทำงานด้วยความตั้งใจ

ขณะที่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ทพ.ธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะทันตแพทย ศาสตร์ ม.นเรศวร ที่เก็บเกี่ยวทั้งความรู้และประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยมาใช้ในชีวิต เผยว่า รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากจะนำความรู้ความสามารถที่มีถ่ายทอดให้แก่นิสิตรุ่นต่อไป และรางวัลนี้คอยเป็นแรงผลักดันให้ศึกษาเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเรียนได้ แล้วนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยรวมถึงวงการสาธารณสุขและทันตแพทย์ไทย โดยยึดหลักต้องคิดถึงผู้ป่วยเป็นอันดับแรกที่ต้องให้การดูแลรักษาอย่างดีที่สุดเสมือนญาติสนิท.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.