วัดบวรฯ...จำลองพุทธชินสีห์ ร่วมฉลอง...สังฆราช 100 ปี
 


วัดบวรฯ...จำลองพุทธชินสีห์ ร่วมฉลอง...สังฆราช 100 ปี


วัดบวรฯ...จำลองพุทธชินสีห์ ร่วมฉลอง...สังฆราช 100 ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ.

สังฆราช 100 ปี...

.....เป็นคำพูดในยามนี้ อันเป็นที่ รู้ๆกันในวงของพุทธศาสนิกชนชาวไทยด้วยว่า....สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสังฆราชองค์ปัจจุบัน....พระชันษาจะครบศตวรรษ (100 ปี) ใน วันที่ 3 ตุลาคม 2556 นี้...

....พระองค์ทรงเป็นประมุขของสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีพระชันษามากกว่าทุกๆองค์ แต่ในกาลแห่งฐานะสมเด็จพระสังฆราชนั้น เป็นรอง จาก สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศ วริยาลงกรณ์ สังฆราชองค์ที่ 8 (36 ปี จาก 2396 ถึง 2435)....เพียงพระองค์เดียว

ภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ.

ภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ.

สมเด็จพระญาณสังวรฯ...เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ตั้งแต่สามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี เมื่ออายุ 14 ปี พออายุครบบวชก็อุปสมบทในวัดเดียวกัน ต่อมาอีก 1 พรรษาจึงได้ อุปสมบทซ้ำญัตติเป็นธรรมยุต ณ วัดบวรนิเวศฯ...ในปี 2476

โดย...สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (พระสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สังฆราชองค์ที่ 13 ขณะนั้น) ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์

....นอกจากศึกษาธรรมบาลี (เปรียญ 9 ประโยค) แล้ว สมเด็จพระญาณสังวรฯยังได้เรียนภาษาสันสกฤต อังกฤษ เยอรมันและฝรั่งเศส....เพิ่มเติมจนเป็นที่แตกฉาน

สมเด็จพระวันรัตจุดเทียนชัย.

สมเด็จพระวันรัตจุดเทียนชัย.

ด้วยความสามารถสูง.....สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ จึงแต่งตั้งให้ สมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นเลขานุการส่วนพระองค์

ต่อมาจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระโสภณคณาภรณ์”....เลื่อนเป็นชั้นราชและชั้นเทพฯในราชทินนามเดิม

เมื่อปี 2499....พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จออกผนวช ประทับ ณวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระราชอุปธยาจารย์ ทรงเลือกพระโสภณคณาภรณ์เป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

จากนั้นจึงได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น “พระธรรมวราภรณ์” รักษาการพระธรรมวินัยธรชั้นฎีกา

พระสุทธิสารเมธี.

พระสุทธิสารเมธี.

ล่วงถึง ปี 2504 จึงได้รับฐานะเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ (เป็นลำดับที่ 6) ใน ปี 2515 ได้รับพระราชทานเป็นสมเด็จราชาคณะ ที่.....สมเด็จพระญาณสังวร

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2532 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ สถาปนา “สมเด็จพระญาณสังวร” เป็น “สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ขณะนั้นมีอายุ 76 พระชันษา

พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในและนานาประเทศ

ด้วยการนี้.....สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงทูลถวายตำแหน่ง “อภิธชนมหารัฐคุรุ” อันเป็นสมณศักดิ์สูงสุดแห่งสงฆ์เมียนมา และที่ประชุมผู้นำสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก ได้มี มติเอกฉันท์ยกสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นผู้นำสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก..!!

องค์พระพุทธชินสีห์จำลอง

องค์พระพุทธชินสีห์จำลอง

ล่วงถึงปัจจุบัน...สมเด็จพระญาณสังวร อยู่ในฐานะสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา 24 ปี และทรงมีพระชันษาครบ 100 ปี กาลนี้ถือเป็นวาระสำคัญของพุทธศาสน์ ด้วยประมุขแห่งสงฆ์มีอายุครบศตวรรษ อันเป็น ครั้งแรกที่ปรากฏบนแผ่นดินสยาม...

เหล่าคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร ศิษยานุศิษย์และผู้ศรัทธา โดย สมเด็จพระวันรัต เป็นองค์ประธาน พระสุทธิสารเมธี เป็นกรรมการและเลขานุการ นำคณะร่วมถวายมุฑิตาจิตแด่องค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างมงคลวัตถุเพื่อจารึกเป็นประวัติศาสตร์

ด้วยการจำลององค์พระพุทธชินสีห์ให้เป็นพุทธบูชา (....พระพุทธชินสีห์ เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานด้านหน้า พระพุทธสุวรรณเขต นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสด็จมาถวายสักการะบูชาในโอกาสต่างๆ....)

โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นคราวเดียวกับพระพุทธชินราชและพระศรีศาสดา เดิมประดิษฐานอยู่วิหารด้านเหนือของวัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ โปรดฯให้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อปี 2374.....

.....ถือว่า เป็นมงคลยิ่งในการนำมาจำลองในวาระที่สมเด็จพระสังฆราชพระชันษาครบศตวรรษ

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์.

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์.

และที่ขาดมิได้คือ รูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อเป็นอนุสรณ์จึงสร้างเป็นเหรียญ พร้อมทั้งมงคลสักการะ อาทิ พระกริ่ง 1 ศตวรรษ พระผงไพรีพินาศ 1 ศตวรรษ พระผงนิรันตราย 1 ศตวรรษ ครอบน้ำพระพุทธมนต์ 1 ศตวรรษ

โดย.....สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานปฐมฤกษ์เททอง เมื่อ 9 เมษายนและนำเข้าพิธีกรรมพุทธาภิเษก มังคลาภิเษก ภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ ตามเกณฑ์ ดาวจันทรเสวยกฤตติกา เข้าสู่คาบของโจโรฤกษ์ ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์...ในวันที่ 28 สิงหาคม

....พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยเทพยดา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ นำพระราชาคณะ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระวันรัตจุดเทียนชัย พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง 11 รูป แผ่พลังนั่งปรก เล่นกันเต็มสูตรเต็มตำรา...ตั้งแต่บ่ายถึงเย็น

ส่วนจะเข้มขลังขนาดไหน ก็แล้วแต่จะเลื่อมใสและศรัทธา..!!!

 

ก้อง กังฟู// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.