เทคโนฯลาดกระบัง คว้าชัยแข่งขันทักษะ SolidWorks Student Skill Contest 2013
 


เทคโนฯลาดกระบัง คว้าชัยแข่งขันทักษะ SolidWorks Student Skill Contest 2013


เทคโนฯลาดกระบัง คว้าชัยแข่งขันทักษะ SolidWorks Student Skill Contest 2013

ตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้าชัย การแข่งขันทักษะ “SolidWorks Student Skill Contest 2013” ...

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไอเอสเต้ประเทศไทย และบริษัทแอพพลิแคด จากัด เป็น เจ้าภาพ ร่วมกันจัดการแข่งขันทักษะ SolidWorks Student Skill Contest 2013 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยในการแข่งขันทักษะครั้งนี้มี สถาบันการศึกษาสนใจส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 27 สถาบัน ผู้เข้าแข่งขันที่ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจาก บริษัท SolidWorks Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร คือ นายภัทรชัย สวัสดิ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 และ 3 เป็นนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้แก่ นายสุรภา น้อยสุข นายธีรธาร วนศิรากุล และนายอาทิศ ปัตตะชารี.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.