ม.กทม.รับตรงนักศึกษาแพทย์โควตาพิเศษ10 คน
 


ม.กทม.รับตรงนักศึกษาแพทย์โควตาพิเศษ10 คน


ม.กทม.รับตรงนักศึกษาแพทย์โควตาพิเศษ10 คน
นายเพชร รอดอารีย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ระบบรับตรงโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย   นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 2 คน    นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่สถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วชิราวุธวิทยาลัย) จำนวน 1 คน  นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน   นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำสังกัดกทม. หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 5 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย. 56  ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาและกิจการนักศึกษา ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้สมัครต้องเสียอัตราค่าธรรมเนียม 2,050 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.vajira.ac.th  โดยกำหนดวันสอบวิชาการในวันที่ 12-13 ต.ค. 56 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพจิตและตรวจร่างกาย รวมถึงวัน เวลา สถานที่สอบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.vajira.ac.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร. 0 2244 3152 และ 0 2668 7087 ในวันและเวลาราชการ
  // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.