ม.กทม.เร่งผลิตพยาบาลป้อนรพ.ในกทม.
 


ม.กทม.เร่งผลิตพยาบาลป้อนรพ.ในกทม.


ม.กทม.เร่งผลิตพยาบาลป้อนรพ.ในกทม.
รายงานข่าวจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชหรือมหาวิทยาลัยในสังกัดของกรุงเทพมหานคร (กทม.)  แจ้งว่า จากที่สถานการณ์ตลาดวิชาชีพด้านพยาบาลในประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรในสาขานี้กว่า 30,000 อัตรา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคคลากรวิชาชีพด้านแพทย์และพยาบาลได้รับการติดต่อจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อขอให้คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ช่วยผลิตพยาบาลเพิ่มขึ้น จากปีละ 220 เป็นปีละ 300 คน มหาวิทยาลัยฯจึงได้วางแผนและ ขอยืมตัวอาจารย์พยาบาล จากโรงพยาบาลในสังกัดกทม.มาเสริม ทั้งนี้พยาบาลที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งเตรียมไว้สำหรับ โรงพยาบาล อีก 4 แห่ง 4 มุมเมืองของกทม.ที่กำลังจะสร้าง

อย่างไรก็ตามสำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับกทม. ขณะนี้ได้เปิดรับนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกทม.เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ปีนี้ 15 คน ให้สิทธิเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระดับมัธยมปลายในโรงเรียนสังกัดกทม.7 แห่ง คือ 1.โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 2.โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 3.โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ  4.โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร  5.โรงเรียนมัธยมบางกะปิ เขตบางกะปิ 6.โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสานและ 7.โรงเรียนปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา หรือเป็นบุตรข้าราชการ ลูกจ้างจ้างสังกัดกทม.ที่รับราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปีหรือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.