ม.พายัพ วิจัยหาโมเดลพัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่น
 


ม.พายัพ วิจัยหาโมเดลพัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่น


ม.พายัพ วิจัยหาโมเดลพัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่น
วันนี้(31ก.ค.) อาจารย์มนฤดี  ม่วงรุ่ง  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการนำความรู้ความสามารถเชิงวิชาการไปบริการสังคมในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงมีการทำวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลตำบลลวงเหนือ ตามความคาดหวังของประชาชน” โดยมีตนเป็นหัวหน้าทีมวิจัย เพื่อศึกษาหารูปแบบผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำที่ดี โดยมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้านการบริหารจัดการ มีการดำเนินโครงการและแผนงานต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย
อ.มนฤดี กล่าวต่อไปว่า จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลตำบลลวงเหนือ ตามความคาดหวังของประชาชนมี 5 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ 1.ความดีที่เป็นแบบอย่าง  ประกอบด้วยความสามารถในการควบคุมอารมณ์  และ ความสามารถในการสื่อสาร    2.ความใจกว้างรับฟังผู้อื่น  มีการส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา  และความเป็นมิตรพิชิตใจคน  3.ภาพพจน์ดีมีความคิดสร้างสรรค์    4.ความสามารถในการมอบหมายงาน  และ 5.ความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย 
หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวอีกว่า คณะผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผู้นำในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ควรมีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ และสนับสนุนให้ผู้นำท้องถิ่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ในการเป็นผู้นำที่ดีจากสื่อต่างๆ นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาควรสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้นำที่จัดโดยสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร หรือพัฒนาทักษะการใช้ภาษา เป็นต้น  รวมทั้งต้องมีการหาแบบอย่างผู้นำที่ดีมาเป็นแบบอย่าง โดยการศึกษาคุณลักษณะของผู้นำที่สำคัญของโลก และที่สำคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง ในเรื่องเวลาและทุนทรัพย์  ในขณะที่บุคลากรก็ต้องตระหนักและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้นำที่พึงประสงค์เพื่อองค์กรและสังคมนั้นๆด้วย// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.