แนะอาจารย์วิทยาลัยชุมชนทำวิจัยเปิดองค์ความรู้ท้องถิ่น
 


แนะอาจารย์วิทยาลัยชุมชนทำวิจัยเปิดองค์ความรู้ท้องถิ่น


แนะอาจารย์วิทยาลัยชุมชนทำวิจัยเปิดองค์ความรู้ท้องถิ่น
วันนี้(17ก.ค.)นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน(สวชช.) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ตนเพิ่งเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สวชช. ได้วางแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนเพื่อให้ตอบสนองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยตนมองว่าปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนยังขาดองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย เนื่องจากการนำองค์ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นนำจากส่วนกลางของประเทศไทยนั้น ยังไม่สามารถใช้ได้กับบริบทในแต่ละแห่งที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ อย่างไรก็ตามการให้ชุมชนเป็นผู้ทำวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้จากชุมชนออกมาเองก็อาจทำได้ไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากบางครั้งชาวบ้านอาจขาดความรู้ในการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อประกอบงานวิจัย ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในเวลานี้คือการให้อาจารย์ประจำวิทยาลัยชุมชนริเริ่มการทำวิจัยภายในชุมชนที่ตั้งของตัวเองหรืออาจทำวิจัยเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความใกล้เคียงกันในด้านเศรษฐกิจ หรือสังคมก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสภาพสังคมหรือชุมชนนั้นๆ อย่างแท้จริง

" ผมเข้าใจว่าปัจจุบันภารกิจของอาจารย์ในวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งก็มีการทำงานเฉพาะหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่แล้ว แต่ในส่วนองค์ความรู้จริงๆ ก็ควรต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าวิจัยไปควบคู่กันด้วย ซึ่งผมมักจะพูดเสมอว่าวิทยาลัยชุมชนเปรียบเหมือนสถาบันอุดมศึกษาประเภทหนึ่ง ดังนั้นอาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งต้องมีภารกิจในการทำวิจัยด้วย แต่ในที่นี้จะเป็นการทำงานวิจัยรับใช้สังคม โดยผลลัพธ์ในเบื้องต้นที่จะได้นั้นก็เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชนเอง นอกจากนั้นหากเป็นงานวิจัยที่ดีและมีองค์ประกอบครบถ้วนก็ยังสามารถใช้เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่ตนเองได้อีกด้วย" นายสมศักดิ์ กล่าว.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.