ออกกฎขอวีซ่าฮัจญ์ใหม่ ให้ทางการไทยยื่นแทนผู้ประกอบการ
 


ออกกฎขอวีซ่าฮัจญ์ใหม่ ให้ทางการไทยยื่นแทนผู้ประกอบการ


ออกกฎขอวีซ่าฮัจญ์ใหม่ ให้ทางการไทยยื่นแทนผู้ประกอบการ

ซาอุฯออกกฎขอวีซ่าฮัจญ์ใหม่ ให้ทางการไทยยื่นแทนผู้ประกอบการ เริ่มตั้งแต่ 12 ส.ค. เปิดรับวันละ 500 คน...

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า จากการประชุมเตรียมการฮัจญ์ประจำปี 2556 สถานทูตซาอุดีอาระเบีย ได้เชิญ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี, นายอรุณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย และศน. ร่วมประชุมกับกงสุล และเจ้าหน้าที่สถานทูตซาอุดีอาระเบีย ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการฮัจญ์ ซึ่งสถานทูตซาอุดีอาระเบีย ได้เสนอว่า ในปีนี้จะไม่รับยื่นวีซ่าจากผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ แต่จะรับจากตัวแทนของฝ่ายไทยที่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น โดยขอให้จุฬาราชมนตรี และศน.ไปหารือในเรื่องดังกล่าว เพื่อแจ้งรายชื่อตัวแทนของฝ่ายไทยที่จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องวีซ่าให้สถานทูตได้รับทราบ หากเกิดปัญหาใดๆ เกี่ยวกับวีซ่าสถานทูตจะติดต่อผ่านบุคคลดังกล่าวให้เกิดความรวดเร็วในการออกวีซ่า

นอกจากนี้ยังขอให้จุฬาราชมนตรี และศน. จัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยติดสติกเกอร์ วีซ่าที่สถานทูตวันละ 4-6 คน เป็นเวลา 1 เดือน โดยจะเปิดรับยื่นวีซ่า ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 5 เดือนเชาวาลตามปฏิทินอิสลาม หรือตรงกับวันที่ 12 ส.ค. เป็นต้นไป ซึ่งสถานทูตจะรับยื่นวีซ่าได้วันละ 500 คน หากจำเป็นจะรับได้ไม่เกินวันละ 700 คน ในส่วนศน.นั้น ขณะนี้ได้เตรียมบัญชีรายชื่อผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ทั้งหมด พร้อมจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เพื่อส่งให้สถานทูตรับทราบแล้ว ซึ่งคิดว่าการประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.