ทต.ขุขันธ์ ชวนเที่ยวงานอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
 


ทต.ขุขันธ์ ชวนเที่ยวงานอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์


ทต.ขุขันธ์ ชวนเที่ยวงานอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
วันนี้ (8 พ.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์ แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพ ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-20 พ.ค. นี้ รวม 7 วัน ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ถนนอาหารปลอดภัย (ตลาดโต้รุ่ง) เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ โดยมี น.ส.ณัจญา แก้วนุ้ย ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางวัชรี คลธา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขุขันธ์ และผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 100 คน ร่วมการแถลงข่าวด้วย

นายสืบสวัสดิ์ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพ นั้น เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ปฏิบัติ ควบคุม ดูแลให้สถานที่ปรุงประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน และการสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด เมื่อปี 2550 พบว่า ในกลุ่มของเยาวชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 51.2 ล้านคน มีผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 14.9 ล้านคน และจากข้อมูลดังกล่าว มีแนวโน้มที่มีวัยรุ่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังจะส่งผลถึงปัญหาต่างๆมากมาย เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ครอบครัวแตกแยก ปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุจราจร ยาเสพติด อาชญากรรม การทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น รวมถึงการติดเชื้อ เอชไอวี ด้วย เป็นต้น

ดังนั้นเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ จึงได้ร่วมกับ 11 ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการลงนาม เอ็มโอยู การจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ การอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อให้ได้มาตรฐานตามโครงการ  การจำหน่ายอาหารและสินค้าโอท็อป 4 ภาค การตรวจสารปนเปื้อนและเพาะหาเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ บริการอบสมุนไพร และชมการแสดงจาก อสม. ชมรมไทเก๊ก และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดไทยเทพนิมิต รวมถึงการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ และการแสดงดนตรี เป็นต้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มบทบาทเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ และภาคีเครือข่าย ในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในการเฝ้าระวัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อยกระดับแผงลอย ตลาดโต้รุ่ง ให้ได้มาตรฐานต่อไป จึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันและเวลาดังกล่าว.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.